Įsigaliojimo data: 2020 m. liepos 1 d.

UAB „TransferGo Lithuania“ paslaugų teikimo sąlygos

Šiose Paslaugų teikimo sąlygose (toliau – Sąlygos) apibrėžtos UAB „TransferGo Lithuania“, įmonės kodas: 304871705, buveinė registruota Palangos g. 4, Vilniuje, Lietuvoje, (toliau – Bendrovė), veiklos ir mokėjimo bei susijusių paslaugų teikimo sąlygos ir tvarka. Jose nustatytos su mokėjimo paslaugomis susijusios Kliento ir Bendrovės teisės, pareigos bei atsakomybė.

Šios Sąlygos taikomos visiems teikiant paslaugas atsirandantiems Bendrovės ir Kliento santykiams.

Bendrovei išduota Lietuvos Banko elektroninių pinigų įstaigos licencija, autorizacijos kodas: LB000461, licencijos numeris: 36, data: 2018-07-10. Bendrovės veiklos priežiūrą vykdo Lietuvos Bankas, Gedimino pr. 6, LT-01103, Vilnius, Lietuva, telefono numeris: +370 800 50 500. Daugiau informacijos apie Lietuvos Banką galima rasti čia: https://www.lb.lt/en/. Bendrovės duomenys renkami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre.

Prieš pradėdamas naudotis toliau nurodytomis Bendrovės paslaugomis, Klientas turi sutikti su šiomis Sąlygomis, kurios sudaro teisiškai privalomą Kliento ir Bendrovės sutartį.

Šiose Sąlygose pateiktoje informacijoje remiamasi Bendrovės vertinimu dėl Sąlygų paskelbimo metu galiojančios teisės ir praktikos. Šiai informacijai įtakos gali turėti būsimi teisės aktų, atitikties reikalavimų, mokesčių dydžių ir praktikos pakeitimai.

I. APIBRĖŽTYS

Šiose Sąlygose ir juose nurodytuose dokumentuose vartojamos sąvokos:
 1. Sąskaita – elektroninių pinigų ir mokėjimo sąskaita, kurią Klientas atidarė arba ruošiasi atidaryti Bendrovėje;
 2. Sąskaitos informacijos paslauga – internetinė konsoliduotos informacijos apie vieną ar kelias mokėjimo paslaugų vartotojo turimas mokėjimo sąskaitas mokėjimo paslaugų teikėjo ar kelių mokėjimo paslaugų teikėjų įstaigose teikimo paslauga;
 3. Sąskaitos informacijos paslaugų teikėjas – mokėjimo paslaugų teikėjas, vykdantis šių Sąlygų I skyriaus 2 dalyje nurodytą verslo veiklą;
 4. Sąskaitą tvarkantis mokėjimo paslaugų teikėjas – mokėjimo paslaugų teikėjas, mokėtojui teikiantis ir prižiūrintis mokėjimo sąskaitas;
 5. Atvirojo ryšio sąsaja (API) – viešai prieinama techninė sąsaja ryšiams tarp sąskaitas tvarkančių mokėjimo paslaugų teikėjų, mokėjimo inicijavimo paslaugos teikėjų, sąskaitos informacijos paslaugos teikėjų, kitų mokėjimo paslaugų teikėjų, mokėtojų ir gavėjų palaikyti, parengta remiantis Europos Komisijos priimtu deleguotuoju aktu, kaip numatyta Direktyvos (ES) Nr. 2015/2366 98 straipsnio 1 dalies d punkte;
 6. Autentiškumo patvirtinimas – procedūra, kurią taikydama Bendrovė gali patikrinti mokėjimo paslaugų vartotojo tapatybę arba konkrečios mokėjimo priemonės naudojimo teisėtumą, įskaitant vartotojo personalizuotų saugumo požymių naudojimą;
 7. Darbo diena – Bendrovės nustatyta diena, kai Bendrovė teikia savo paslaugas. Darbo diena nėra šeštadienis, sekmadienis arba kita Lietuvos Respublikos arba gavėjo ar mokėtojo valstybės teisės aktais nustatyta valstybinė šventė;
 8. Komisinis mokestis – mokestis, Bendrovės taikomas už mokėjimo operaciją ir (arba) susijusias paslaugas;
 9. Vartotojas – fizinis asmuo, kuris pagal šias Sąlygas veikia siekdamas tikslų, nesusijusių su jo verslu, prekyba ar profesine veikla;
 10. Klientas – fizinis arba juridinis asmuo, kuris naudojasi arba yra pateikęs prašymą naudotis Bendrovės teikiamomis paslaugomis kaip mokėtojas ir (arba) gavėjas;
 11. Kliento paskyra – Bendrovės sistemoje atidaryta Kliento paskyra, suteikianti galimybę inicijuoti ir (arba) kontroliuoti visas mokėjimo operacijas ir esanti pagrindine Kliento ir Bendrovės ryšių priemone;
 12. Patvarioji laikmena – priemonė, kuri suteikia galimybę mokėjimo paslaugų vartotojui saugoti jam asmeniškai skirtą informaciją taip, kad su informacija būtų galima susipažinti ateityje, informacijos paskirtį atitinkančiu laikotarpiu, ir kuri suteikia galimybę saugomą informaciją atgaminti jos nepakeičiant;
 13. Elektroniniai pinigai – elektroninėse, įskaitant magnetines, laikmenose saugoma piniginė vertė, išreikšta kaip reikalavimas emitentui, išleidžiama gavus lėšų Direktyvos 2007/64/EB 4 straipsnio 5 punkte apibrėžtoms mokėjimo operacijoms atlikti ir priimama fizinio arba juridinio asmens, kuris nėra elektroninių pinigų emitentas;
 14. Lėšos – banknotai ir monetos, čekiai ir pinigai banke arba elektroniniai pinigai;
 15. Šalis – Klientas arba Bendrovė;
 16. Slaptažodis – išimtinai Kliento nustatyta statinė raidinė-skaitmeninė seka, sudaranti griežto autentiškumo patvirtinimo duomenų dalį. Bendrovė niekada neturi prieigos prie slaptažodžio ir jo neprašo iš Kliento;
 17. Gavėjas – fizinis arba juridinis asmuo, kuris yra numatytas lėšų, kurios buvo mokėjimo operacijos dalykas, gavėjas;
 18. Mokėtojas – fizinis arba juridinis asmuo, kuris turi mokėjimo sąskaitą ir leidžia vykdyti mokėjimo nurodymą iš tos mokėjimo sąskaitos arba, nesant mokėjimo sąskaitos, fizinis arba juridinis asmuo, kuris pateikia mokėjimo nurodymą;
 19. Mokėjimo inicijavimo paslauga – mokėjimo nurodymo, susijusio su kito mokėjimo paslaugų tiekėjo įstaigoje turima mokėjimo sąskaita, inicijavimo mokėjimo paslaugų vartotojo prašymu paslauga;
 20. Mokėjimo inicijavimo paslaugų teikėjas – mokėjimo paslaugų teikėjas, vykdantis šių Sąlygų I skyriaus 19 dalyje nurodytą veiklą;
 21. Mokėjimo priemonė – personalizuota (-os) priemonė (-ės) ir (arba) procedūros, dėl kurių susitaria mokėjimo paslaugų vartotojas ir mokėjimo paslaugų teikėjas ir kurios naudojamos mokėjimo nurodymui inicijuoti;
 22. Mokėjimo nurodymas – mokėtojo arba gavėjo nurodymas savo mokėjimo paslaugų teikėjui įvykdyti mokėjimo operaciją;
 23. Mokėjimo paslaugų vartotojas – fizinis arba juridinis asmuo, kuris naudojasi mokėjimo paslauga kaip mokėtojas ir (arba) kaip gavėjas;
 24. Mokėjimo operacija – mokėtojo ar jo vardu arba gavėjo inicijuotas veiksmas, kai lėšos įmokamos, pervedamos arba išimamos neatsižvelgiant į mokėtojo ir gavėjo įsipareigojimus, kuriais grindžiamas jų santykis;
 25. Personalizuoti saugumo požymiai – personalizuotos ypatybės, kurias mokėjimo paslaugų vartotojui autentiškumo patvirtinimo tikslais suteikia mokėjimo paslaugų teikėjas;
 26. Paslaugos – paslaugos, mūsų teikiamos pagal šias Sąlygas;
 27. Griežtas kliento autentiškumo patvirtinimas – autentiškumo patvirtinimas, grindžiamas dviejų ar daugiau elementų, kurie skirstomi į žinojimo (tai, ką žino tik vartotojas), turėjimo (tai, ką turi tik vartotojas) ir būdingumo (tai, kas būdinga vartotojui) kategorijas, ir yra nepriklausomi, nes vieną iš jų pažeidus nesumažėja kitų patikimumas, ir jų struktūra yra tokia, kad būtų užtikrintas autentiškumo patvirtinimo duomenų konfidencialumas;
 28. Išrašas – Bendrovės parengtas ir pateiktas dokumentas, kuriame pateikta informacija apie mokėjimo operacijas, įvykdytas per tam tikrą laiką;
 29. Trečioji šalis – bet kuris asmuo, išskyrus Klientą ir Bendrovę;
 30. Sąlygos – šios Sąlygos ir, jei yra, jų priedai.
 31. Unikalus identifikatorius – raidžių, skaičių ar simbolių derinys, kurį mokėjimo paslaugų teikėjas nurodo mokėjimo paslaugų vartotojui ir kurį mokėjimo paslaugų vartotojas turi pateikti, kad būtų vienareikšmiškai identifikuotas kitas mokėjimo operacijoje dalyvaujantis mokėjimo paslaugų vartotojas ir (arba) mokėjimo operacijoje naudojama kito mokėjimo paslaugų vartotojo mokėjimo sąskaita; unikalus identifikatorius gali būti individualus numeris, išreikštas IBAN sąskaitos numeriu;
 32. Interneto svetainė – Bendrovės interneto svetainė adresu: transfergo.com


Bendrovė ir Klientas susitaria, kad Lietuvos Respublikos mokėjimų įstatymo (Įstatymas Nr. XIII-1092) 4 straipsnio 1, 2 ir 3 dalys, 11 straipsnio 1, 2 ir 5 dalys, 29 straipsnio 3 dalis ir 37, 39, 41, 44, 51 ir 52 straipsniai nebus taikomi Klientui, kuris yra juridinis asmuo.


II. REGISTRACIJA IR SĄSKAITOS ATIDARYMAS

 1. Prieš Klientui prisiimant įsipareigojimus pagal šias Sąlygas ar kokį nors pasiūlymą, Bendrovė Klientui popieriuje arba kitoje patvarioje laikmenoje pateikia šiose Sąlygose išdėstytą informaciją ir sąlygas. Tai reiškia, kad prieš prisiimdamas įsipareigojimus pagal šias Sąlygas arba kokį nors pasiūlymą, Klientas gali su šiomis Sąlygomis susipažinti. Bendrovės interneto svetainėje šios Sąlygos pateiktos anglų ir lietuvių kalbomis.
 2. Klientui perskaičius galiojančią šių Sąlygų versiją, jo bus paprašyta savo sutikimą patvirtinti pažymint atitinkamą langelį. Tuo atveju, jei Klientas nepažymės atitinkamo langelio arba praleis šį žingsnį, jis negales sėkmingai užbaigti registracijos, sudaryti sutartinių santykių su Bendrove ir neturės galimybės naudotis paslaugomis.
 3. Prieš atidarant sąskaitą, Klientas turi kreiptis dėl jos atidarymo ir pateikti visus dokumentus bei informaciją, kurių Bendrovė reikalauja pagal savo vidaus procedūras ir įstatymines prievoles.
 4. Kliento tapatybei patvirtinti Bendrovė paprašys Kliento pateikti asmens duomenis ir (arba) dokumentus. Gali būti prašoma nurodyti (tuo neapsiribojant) Kliento vardą, pavardę, asmens kodą, pateikti tapatybės dokumentą, juridinio asmens registruotąjį pavadinimą, veiklos licenciją arba atitinkamo įgaliojimo išrašą ir (arba) kitus patvirtinančius dokumentus. Šią informaciją Klientas turi pateikti prieš sudarydamas sutartį su Bendrove.
 5. Jei Kliento vardu veikia teisinis atstovas, Bendrovė paprašys jį pateikti suteiktus įgaliojimus patvirtinantį dokumentą (pvz., sutartį, įgaliojimą). Šio dokumento forma ir turinys turi atitikti Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytus reikalavimus tokiems dokumentams.
 6. Už tikslios ir teisingos informacijos pateikimą atidarant sąskaitą ir vėliau atsako Klientas.
 7. Klientas taip pat atsako už nuostolius, kurie gali atsirasti pateikus negaliojančius duomenis.
 8. Klientui pateikus visą reikiamą informaciją bei duomenis ir Bendrovei juos patvirtinus, bus atidaryta sąskaita. Tuomet Klientas turės teisę pradėti naudoti paslaugas.
 9. Bendrovė turi teisę atsisakyti užregistruoti Klientą ir atidaryti sąskaitą nenurodydama priežasčių. Atsisakymas visais atvejais grindžiamas svarbiomis priežastimis, kurių Bendrovė neprivalo arba neturi teisės atskleisti.
 10. Klientas turi teisę atidaryti vieną sąskaitą, išskyrus tuo atveju, jei Bendrovė duoda aiškų pritarimą papildomoms sąskaitoms.

III. BENDROVĖS TEIKIAMOS PASLAUGOS

 1. Bendrovė teikia šias paslaugas:
  1. Mokėjimo operacijų vykdymas, įskaitant lėšų pervedimą į mokėjimo sąskaitą, atidarytą vartotojo mokėjimo paslaugų teikėjo arba kito mokėjimo paslaugų teikėjo įstaigoje:
   • tiesioginio debeto pervedimų vykdymas, įskaitant vienkartinius tiesioginio debeto pervedimus;
   • mokėjimo operacijų vykdymas naudojantis mokėjimo kortele arba panašia priemone;
   • kredito pervedimų vykdymas, įskaitant periodinius pervedimus.
  2. Piniginės perlaidos
  3. Mokėjimo inicijavimo paslaugos
  4. Sąskaitos informacijos paslaugos
 2. Bendrovė taip pat teikia elektroninių pinigų leidimo bei išpirkimo paslaugas.

IV. ELEKTRONINIŲ PINIGŲ IŠLEIDIMO IR IŠPIRKIMO SĄLYGOS

 1. Gavusi iš Kliento lėšų, Bendrovė išleidžia elektroninius pinigus nominaliąja pinigine verte.
 2. Gavusi Kliento prašymą, Bendrovė privalo išpirkti Kliento elektroninius pinigus nominaliąja pinigine verte.
 3. Elektroninių pinigų išpirkimo sąlygos, laikotarpis ir visos su tuo susijusios papildomo atlygio sumos turi būti numatytos Kliento ir Bendrovės sudarytoje sutartyje tuo atveju, jei jos skiriasi nuo šių Sąlygų nuostatų.
 4. Už elektroninių pinigų išpirkimą papildomas atlygis gali būti imamas tik šiais atvejais:
  1. išpirkti elektroninius pinigus prašoma nepasibaigus šių Sąlygų galiojimo terminui;
  2. šias Sąlygas nutraukiate nepasibaigus jų galiojimo terminui;
  3. išpirkti elektroninius pinigus prašoma praėjus daugiau negu 1 (vieneriems) metams po to, kai pasibaigia šių Sąlygų galiojimo terminas.
 5. Už elektroninių pinigų išpirkimą imamas papildomas atlygis atitiks mūsų faktiškai patirtas išlaidas.
 6. Netaikomos jokios specialiosios elektroninių pinigų išpirkimo sąlygos, kurios skirtųsi nuo standartinių sąskaitoje atliekamų mokėjimo operacijų sąlygų.
 7. Išperkamų arba pervedamų elektroninių pinigų sumą pasirenka Klientas.
 8. Jei elektroninius pinigus prašoma išpirkti nepasibaigus šių Sąlygų terminui, Klientas gali prašyti išpirkti dalį arba visą elektroninių pinigų piniginę vertę.
 9. Prašymą išpirkti elektroninius pinigus Klientas pateikia suformuodamas mokėjimo nurodymą pervesti juos iš sąskaitos į bet kokią kitą Kliento nurodytą sąskaitą arba atsiimti juos iš sąskaitos kitais Bendrovės suteikiamais būdais.
 10. Bendrovė turi teisę taikyti elektroninių pinigų išpirkimo apribojimus tuo atveju, jei pervedimo negalima atlikti dėl tam tikrų priežasčių, pvz.: Bendrovė neatlieka pervedimų į valstybes ir sąskaitas subjektų, kuriems taikomos Europos Sąjungos, JAV Užsienio lėšų kontrolės biuro (OFAC) ir kitų atitinkamų organizacijų ar gavėjo valstybės teisės aktų nustatyti apribojimai arba dėl techninių kliūčių. Nurodytas priežasčių sąrašas nėra baigtinis.
 11. Jei Bendrovė pinigų Klientui negrąžina dėl nuo jos valios nepriklausančių priežasčių, nedelsiant pranešama Klientui ir jis nedelsdamas nurodo kitą sąskaitą arba pateikia pinigams gražinti (mokėjimui įvykdyti) būtiną informaciją.
 12. Kai Klientas pateikia prašymą išpirkti elektroninius pinigus pasibaigus šių Sąlygų galiojimo terminui arba praėjus ne daugiau negu vieneriems metams nuo šių Sąlygų galiojimo termino pabaigos, išperkama visa Kliento turimų elektroninių pinigų piniginė vertė.
 13. Sąskaitoje laikomi elektroniniai pinigai nėra indėlis ir Bendrovė jokiomis aplinkybėmis už sąskaitoje laikomus elektroninius pinigus nemoka jokių palūkanų ir kitų su elektroninių pinigų saugojimo laikotarpiu susijusių išmokų.

V. GRIEŽTAS KLIENTO AUTENTIŠKUMO PATVIRTINIMAS

 1. Bendrovė taiko griežtą Kliento autentiškumo patvirtinimą tuo atveju, kai Klientas kaip mokėtojas:
  1. internetu arba kita nuotolinio ryšio priemone prisijungia prie savo mokėjimo sąskaitos;
  2. inicijuoja elektroninę mokėjimo operaciją;
  3. nuotolinio ryšio priemone vykdo bet kokį veiksmą, kuris gali būti susijęs su sukčiavimo atliekant mokėjimą ar kitokio piktnaudžiavimo rizika.
 2. Jei Bendrovė nereikalauja griežto kliento autentiškumo patvirtinimo, atsakomybė už finansinius nuostolius Klientui kaip mokėtojui tenka tik tuomet, jei Klientas veikė nesąžiningai.
 3. Griežto kliento autentiškumo patvirtinimo duomenys:
  1. prisijungimo vardas – Kliento elektroninio pašto adresas, nurodytas paraiškos anketoje;
  2. slaptažodis;
  3. specialus kodas, kurį Klientas gaus į savo mobiliojo ryšio telefoną prieš prisijungdamas prie Kliento paskyros ir po mokėjimo nurodymo inicijavimo. Neįvedus specialaus kodo, mokėjimo operacija nevykdoma.
 4. Ilgiausias Kliento neaktyvumo laikas patvirtinus jo tapatybę prisijungimui prie Kliento paskyros neturi viršyti 5 minučių. Po 5 minučių seansas baigiasi ir Kliento prašoma prisijungti dar kartą.
 5. Jei autentiškumo patvirtinimo duomenys neteisingai įvedami 3 (tris) kartus, Bendrovė turi teisę Kliento autentiškumo duomenis blokuoti.
 6. Prieš duomenis užblokuojant, Klientas yra įspėjamas.
 7. Jei dėl neteisingai įvestų autentiškumo patvirtinimo duomenų Kliento paskyra yra užblokuojama, Klientas turi kreiptis į Bendrovę ir dar kartą patvirtinti duomenis.
 8. Tik sėkmingai patvirtinus duomenis ir Klientui pateikus prašymą, jis turi teisę gauti naujus autentiškumo patvirtinimo duomenis.

VI. INFORMACIJA, KURI TURI BŪTI PATEIKTA MOKĖJIMO NURODYME

 1. Tam, kad mokėjimo nurodymas būtų tinkamai inicijuotas ir įvykdytas, Klientas turi pateikti unikalų identifikatorių.
 2. Mokėjimo nurodymas yra įvykdytas tinkamai, jei jis įvykdytas pagal nurodytą unikalų identifikatorių.
 3. Bendrovė turi teisę patikrinti unikalaus identifikatoriaus sutaptį ir jei nustatoma, kad unikalus identifikatorius nesutampa, atsisakyti atlikti mokėjimo nurodymą ir apie tai pranešti Klientui kaip mokėtojui.
 4. Bendrovė turi teisę reikalauti papildomos ir (arba) kitos privalomos informacijos (pvz., nurodyti sumą ir valiutą, gavėjo vardą, pavardę / juridinio asmens pavadinimą), kuri turi būti pateikta siekiant tinkamai inicijuoti arba įvykdyti mokėjimo nurodymą. Papildomos informacijos sąrašas nėra baigtinis.
 5. Pagal šias Sąlygas Bendrovė paprastai Kliento mokėjimo operacijas tvarko ne grynaisiais pinigais, o tik elektronine forma.

VII. SUTIKIMO INICIJUOTI MOKĖJIMO NURODYMĄ ARBA VYKDYTI OPERACIJĄ FORMA IR DAVIMO TVARKA, SUTIKIMO ATŠAUKIMAS

 1. Mokėjimo operacija laikoma autorizuota tik tada, kai Klientas kaip mokėtojas duoda sutikimą vykdyti mokėjimo operaciją.
 2. Mokėjimo operaciją Klientas kaip mokėtojas turi autorizuoti prieš mokėjimo operacijos vykdymą.
 3. Sutikimą vykdyti mokėjimo operaciją Klientas gali duoti Bendrovės suteiktomis autentiškumo patvirtinimo priemonėmis (pvz., slaptažodžiais, specialiais kodais arba kitais personalizuotais saugumo požymiais).
 4. Jei sutikimas duodamas raštu, jis tinkamai pasirašomas abiejų šalių.
 5. Sutikimas gali būti išreikštas kita konkrečioms paslaugoms būtina ir (arba) papildomose šalių sutartyse nurodyta forma ir būdu.
 6. Kai Bendrovė teikia mokėjimo inicijavimo ir (arba) sąskaitos informacijos paslaugas, sutikimas duodamas į atitinkamus laukelius įvedant Bendrovės suteiktus personalizuotus saugumo požymius (kuriuos Klientas naudoja saugiam kliento autentiškumo patvirtinimui jungiantis prie internetinės mokėjimo sąskaitos, atidarytos kito paslaugos teikėjo įstaigoje) ir patvirtinant sutikimą įrenginio ekrane iškilusiame pranešime.
 7. Klientas sutikimą vykdyti mokėjimo operaciją gali atšaukti bet kuriuo metu, bet ne vėliau kaip iki toliau apibrėžto neatšaukiamumo momento.
 8. Taip pat gali būti panaikintas sutikimas atlikti kelias mokėjimo operacijas ir tokiu atveju visos būsimos mokėjimo operacijos bus laikomos neautorizuotomis.
 9. Klientas mokėjimo nurodymo negali atšaukti po to, kai jį gauna Bendrovė, išskyrus šiose Sąlygose numatytus atvejus.
 10. Kai mokėjimo operacija inicijuojama gavėjo ar per jį, mokėtojas mokėjimo nurodymo negali atšaukti po to, kai jau yra davęs sutikimą atlikti mokėjimo operaciją gavėjui.
 11. Šių Sąlygų VIII skyriaus 6 dalyje numatytu atveju Klientas mokėjimo nurodymą gali atšaukti vėliausiai iki darbo dienos prieš sutartą dieną pabaigos.
 12. Pasibaigus 9-11 dalyse nurodytiems terminams, mokėjimo nurodymas gali būti atšauktas tik tuo atveju, kai dėl to susitaria Klientas ir Bendrovė. Be to, VII skyriaus 10 dalyje nurodytu atveju taip pat būtinas gavėjo sutikimas.
 13. Klientas patvirtina, kad Bendrovė gali neturėti galimybės atšaukti jau įvykdytą mokėjimo operaciją.
 14. VII skyriaus 7-12 dalys yra taikomos tik tuo atveju, jei Klientas yra vartotojas.
 15. Jei Bendrovė mokėjimo inicijavimo ir (arba) sąskaitos informacijos paslaugas teikia išimtine tvarka, davęs sutikimą Bendrovei, mokėtojas neturės galimybės jo atšaukti.

VIII. MOKĖJIMO NURODYMO GAVIMO MOMENTAS, MOKĖJIMO NURODYMUI TAIKOMI REIKALAVIMAI IR ATSISAKYMAS VYKDYTI MOKĖJIMO NURODYMĄ

 1. Klientas turi užtikrinti, kad sąskaitoje būtų lėšos, būtinos Kliento nurodymams vykdyti. Jei Kliento nurodymo pateikimo momentu Klientas neturi pakankamai lėšų, Bendrovė turi teisę atsisakyti vykdyti Kliento nurodymus, jei šalys nėra susitarę kitaip.
 2. Bendrovė Kliento pateiktus mokėjimo nurodymus tvarko nepagrįstai nedelsdama, jei mokėjimo vykdymo momentu sąskaitoje, nuo kurios turi būti nurašytas mokėjimas, yra pakankamai lėšų. Jei lėšų nepakanka, Bendrovė mokėjimo nurodymo nevykdo.
 3. Kai Klientas yra mokėtojas, mokėjimo nurodymas laikomas gautu Bendrovėje jo gavimo dieną arba, jei mokėjimo nurodymo gavimo momentas nėra Bendrovės darbo diena, laikoma, kad mokėjimo nurodymas gautas artimiausią Bendrovės darbo dieną.
 4. Lėšos iš mokėtojo sąskaitos nenurašomos tol, kol Bendrovėje nėra gautas mokėjimo nurodymas.
 5. Laikoma, kad Bendrovės darbo dieną, tačiau ne darbo valandomis Bendrovėje gautas mokėjimo nurodymas yra gautas kitą Bendrovės darbo dieną.
 6. Jei mokėjimo nurodymą inicijuojantis mokėtojas arba gavėjas ir mokėjimo paslaugų teikėjas susitaria, kad mokėjimo nurodymas turi būti pradėtas vykdyti konkrečią dieną ar tam tikro laikotarpio pabaigoje, arba dieną, kai mokėtojas pateikia lėšas savo mokėjimo paslaugų teikėjui, laikoma, kad priėmimo momentas įvyksta tą sutartą dieną. Jei sutarta diena nėra mokėjimo paslaugų teikėjo darbo diena, laikoma, kad mokėjimo nurodymas gautas kitą darbo dieną.
 7. Mokėjimo nurodymai Bendrovės vidaus sistemoje yra vykdomi nedelsiant (iki kelių minučių, nebent mokėjimo operacija būtų sustabdyta teisės aktų ir šių Sąlygų nustatytais atvejais), neatsižvelgiant į Bendrovės darbo valandas.
 8. Bendrovė turi teisę įrašyti ir saugoti mokėjimo nurodymus, pateikiamus bet kokiu su Bendrove sutartu būdu, bei įrašyti ir saugoti informaciją apie visas Kliento atliktas arba pagal Kliento mokėjimo nurodymus atliktas mokėjimo operacijas. Šiuos įrašus, kaip mokėjimo nurodymų pateikimo ir (arba) įvykdytų mokėjimo operacijų įrodymus, Bendrovė gali pateikti Klientui ir (arba) tretiesiems asmenims, teisės aktų nustatytu pagrindu turintiems teisę gauti tokius duomenis.
 9. Bendrovė turi teisę atsisakyti vykdyti mokėjimo nurodymą, jeigu kyla pagrįstų abejonių, kad mokėjimo nurodymą pateikė ne Klientas ar jo teisėtas atstovas arba kad mokėjimo nurodymas ar pateikti dokumentai nėra teisėti. Tokiais atvejais Bendrovė turi teisę paprašyti Kliento Bendrovei priimtinu būdu Kliento sąskaita dar kartą patvirtinti pateiktą mokėjimo nurodymą ir (arba) pateikti dokumentus, patvirtinančius asmenų teisę valdyti sąskaitoje esančias lėšas. Už nuostolius, kurie gali kilti atsisakius vykdyti pateiktą mokėjimo nurodymą dėl to, kad Klientas atsisakė pateikti papildomą informaciją arba dokumentus, Bendrovė nėra atsakinga.
 10. Bendrovė turi teisę vykdant Kliento mokėjimo pavedimą arba jo dalį pasitelkti trečiąsias šalis, jei to reikalauja Kliento interesai ir (arba) mokėjimo pavedimo esmė. Tuo atveju, jei Kliento mokėjimo nurodymo esmė reikalauja, kad mokėjimo operacija būtų toliau siunčiama ir vykdoma kitos finansų įstaigos, tačiau ši įstaiga mokėjimo nurodymą sustabdo, Bendrovė už tokius finansų įstaigos veiksmus nėra atsakinga, tačiau deda pastangas išsiaiškinti mokėjimo nurodymo sustabdymo priežastis.
 11. Bendrovė turi teisę sustabdyti ir (arba) nutraukti Kliento mokėjimo nurodymo vykdymą, jei to reikalauja įstatymai arba jei tai yra būtina dėl kitų, nuo Bendrovės nepriklausančių priežasčių.
 12. Bendrovė, atsisakiusi vykdyti Kliento pateiktą mokėjimo nurodymą, nurodo atsisakymo priežastis ir tai, kaip atsisakymą vykdyti mokėjimo nurodymą nulėmusios priežastys gali būti pašalintos. Ši nuostata netaikoma tais atvejais, kai toks pranešimas yra techniškai neįmanomas ar tai draudžia teisės aktai.
 13. Bendrovė Kliento nurodymų atlikti operacijas Kliento sąskaitoje nepriima ir nevykdo tuo atveju, jei sąskaitoje esančios lėšos yra areštuotos, Kliento teisė valdyti lėšas yra kitaip teisiškai apribota arba jei operacijos yra sustabdytos pagal taikomos teisės aktus.
 14. Jei mokėjimo nurodymu pervesti pinigai yra grąžinami dėl nuo Bendrovės valios nepriklausančių priežasčių (netikslūs mokėjimo nurodymo duomenys, gavėjo sąskaita yra uždaryta ir kt.), grąžinta suma yra įskaitoma į Kliento sąskaitą. Mokėtojo už mokėjimo nurodymą sumokėti komisiniai mokesčiai nėra grąžinami, o kiti su pinigų grąžinimu susiję ir Bendrovei taikyti mokesčiai gali būti išskaitomi iš Kliento sąskaitos.
 15. Kliento inicijuojami mokėjimo nurodymai gali būti standartiniai ir skubūs. Mokėjimo nurodymo būdą pasirenka Klientas. Klientui nepasirinkus mokėjimo nurodymo būdo laikoma, kad Klientas inicijavo standartinį mokėjimo nurodymą.

IX. PASLAUGŲ ĮVYKDYMO TERMINAI

 1. Mokėjimo operacijų įvykdymo terminai ir šių paslaugų atlikimo trukmė nustatyti šiose Sąlygose, įkainių sąraše ir kitose papildomose šalių sutartyse.
 2. Kai mokėjimo operacija vykdoma eurais Lietuvos Respublikoje ar kitose valstybėse narėse ir Klientas yra mokėtojas, Bendrovė užtikrina, kad mokėjimo operacijos suma į gavėjo mokėjimo paslaugų teikėjo sąskaitą būtų įskaityta iki kitos darbo dienos pabaigos, išskyrus IX skyriaus 3 dalyje numatytas išimtis.
 3. Kai lėšų pervedimas Lietuvos Respublikoje yra atliekamas eurais, mokėtojo mokėjimo paslaugų teikėjas užtikrina, kad gavus mokėjimo nurodymą, mokėjimo operacijos suma į gavėjo mokėjimo paslaugų teikėjo sąskaitą būtų įskaityta tą pačią darbo dieną, jei mokėjimo nurodymas gautas iki tos darbo dienos 12 val. Jei mokėjimo nurodymas gautas po 12 val., mokėtojo mokėjimo paslaugų teikėjas užtikrina, kad mokėjimo operacijos suma į gavėjo mokėjimo paslaugų teikėjo sąskaitą būtų įskaityta ne vėliau kaip kitą darbo dieną. Šalys gali susitarti, kad mokėjimo nurodymas turi būti įvykdytas tam tikrą dieną arba pasibaigus tam tikram laikotarpiui, arba tą dieną, kai mokėtojas atitinkamą sumą pateikia savo mokėjimo paslaugų teikėjui. Tokiu atveju mokėtojo mokėjimo paslaugų teikėjas užtikrina, kad mokėjimo operacijos suma į gavėjo mokėjimo paslaugų teikėjo sąskaitą būtų įskaityta mokėjimo nurodymo vykdymo dieną, o jei mokėjimo nurodymą vykdo ne mokėjimo paslaugų teikėjas – kitą darbo dieną.
 4. Kai mokėjimo operacija Lietuvos Respublikoje vykdoma ne euro zonos valstybių narių valiuta į kitas valstybes nares ir Klientas yra mokėtojas, Bendrovė užtikrina, kad mokėjimo operacijos suma į gavėjo mokėjimo paslaugų teikėjo sąskaitą būtų įskaityta iki kitos darbo dienos pabaigos, tačiau ne vėliau kaip per 4 (keturias) darbo dienas nuo mokėjimo nurodymo gavimo Bendrovėje.

X. MOKĖJIMO OPERACIJŲ IŠLAIDŲ LIMITAI

 1. Mokėjimo operacijų išlaidų limitai gali būti nustatyti papildomose Bendrovės ir Kliento sutartyse.

XI. PAPILDOMAS TAPATYBĖS PATVIRTINIMO PRIEMONIŲ NAUDOJIMAS

 1. Kliento tapatybei patvirtinti gali būti naudojamos Bendrovės suteiktos Kliento tapatybės patvirtinimo priemonės šią informaciją Bendrovės tapatybės patvirtinimo paslaugų teikėjui pateikiant visais Bendrovės nurodytais būdais.

XII. SĄSKAITOS BLOKAVIMAS IR (ARBA) KLIENTUI TEIKIAMŲ PASLAUGŲ SUSTABDYMAS

 1. Klientas turi bendradarbiauti su Bendrove tiriant bet kokią įtariamą neteisėtą, sukčiavimo ar netinkamą veiklą.
 2. Bendrovė turi teisę užblokuoti Kliento sąskaitoje sukauptas lėšas šiais atvejais:
  1. Bendrovei įtariant, kad Kliento sąskaitoje sukauptos lėšos yra skirtos nusikalstamos veikos darymui, įgytos iš nusikalstamos veikos ar dalyvavimo nusikalstamoje veikoje;
  2. įtariant, kad naudojantis sąskaita yra atlikta neautorizuota mokėjimo operacija;
  3. Klientas vėluoja vykdyti savo pareigas pagal šias Sąlygas;
  4. Kliento turto atžvilgiu yra paskelbiamas bankrotas, pradedamas pertvarkymas, bankroto prašymas atmetamas dėl bankroto administratoriaus atlygiui nepakankamų lėšų, pradedamas Kliento likvidavimas arba per trumpą laiką pernelyg padidėja Kliento nemokumo rizika;
  5. apskaitos koregavimo ir atsiskaitymo tikslais;
  6. Klientas naudojasi Bendrovės paslaugomis ir yra įrodytas Kliento sukčiavimas arba dėl sukčiavimo yra pradėtas Kliento ar jo darbuotojų baudžiamasis procesas; arba jei Klientas savo veiksmais nesilaiko Bendrovės bankininkystės partnerių taisyklių ir tai gali sukelti Bendrovei žalą.
 3. Bendrovė pasilieka teisę bet kuriuo metu savo nuožiūra sustabdyti Kliento sąskaitą (arba tam tikras jos funkcijas, kaip antai lėšų įnešimą, gavimą, siuntimą ir (arba) išėmimą) be kita ko, ir audito tikslais:
  1. jei Bendrovė yra įsitikinusi, kad tai būtina arba pageidautina užtikrinant Kliento sąskaitos saugumą; arba
  2. jei atliekamos kokios nors operacijos, kurias Bendrovė savo nuožiūra laiko:
   • pažeidžiančiomis šias Sąlygas arba Kliento sąskaitos saugumo reikalavimus; arba
   • įtartinos, neteisėtos ar nesąžiningos veiklos atvejais, įskaitant (bet neapsiribojant) pinigų plovimą, terorizmo finansavimą, sukčiavimą ar kitą neteisėtą veiklą; arba
   • Kliento nemokumo, likvidavimo, veiklos sustabdymo, bankroto, administravimo, perdavimo administratoriui ar veiklos nutraukimo atveju arba Bendrovei pagrįstai manant, kad tai Klientui gresia; arba
   • jei įvyksta tai, kas, Bendrovės nuomone, rodo, kad Klientas negalės tiekti Kliento produktų, teikti paslaugų ir (arba) vykdyti su savo klientais sudarytos sutarties; arba
   • jei operacijos skirtos prekių ir (arba) paslaugų, kurios nepriskiriamos sutartyje nurodytai Kliento verslo veiklai, pardavimui arba jei Klientas pateikia operaciją ir atitinkamų prekių nepateikia ir (arba) paslaugų nesuteikia.
 4. Bendrovė dės deramas pastangas, kad apie sustabdymą informuotų Klientą iš anksto, arba, jei tai praktiškai neįmanoma, nedelsiant po to. Taip pat bus nurodytos sustabdymo priežastys, išskyrus tais atvejais, kai Kliento informavimas pakenktų saugumo priemonėms arba būtų uždraustas pagal įstatymus arba norminius reikalavimus.
 5. Be to, Bendrovė pasilieka teisę (savo išimtine nuožiūra) bet kuriuo metu sustabdyti Kliento sąskaitą (arba tam tikras jos funkcijas, kaip antai lėšų įnešimą, gavimą, siuntimą ir (arba) išėmimą), jei tai būtina pagal atitinkamus taikomus įstatymus ir taisykles. Bendrovė dės deramas pastangas, kad apie sustabdymą informuotų Klientą iš anksto, išskyrus tais atvejais, kai Bendrovei tai draudžiama pagal įstatymus arba kompetentingo teismo ar institucijos sprendimą.

XIII. KLIENTUI TEIKIAMA INFORMACIJA APIE MOKĖJIMO OPERACIJAS

 1. Bendrovė privalo Klientui pateikti informaciją (prieš įvykdant mokėjimo pavedimą) apie galimus ilgiausius to pavedimo nurodymo įvykdymo terminus, mokėtinus komisinius mokesčius ir tai, kaip komisiniai mokesčiai išskaidomi. Ši informacija pasiekiama Kliento paskyroje.
 2. Bendrovė pateikia Klientui šiuos atliktos mokėjimo operacijos duomenis:
  1. informaciją, pagal kurią mokėtojas gali nustatyti kiekvieną mokėjimo operaciją ir su gavėju susijusią informaciją;
  2. mokėjimo operacijos sumą mokėjimo nurodyme naudota valiuta;
  3. komisinių mokesčių už mokėjimo operacijas sumą ir tokių komisinių mokesčių išskaidymą;
  4. taikomą valiutos keitimo kursą ir mokėjimo operacijos sumą pritaikius valiutos keitimo kursą, jei tai taikoma;
  5. numatomą lėšų gavimo datą;
  6. lėšų gavimo datą;
  7. kitą informaciją, kuri Klientui teikiama pagal taikomus Lietuvos Respublikos teisės aktus.
 3. Šie duomenys Klientui teikiami asmeniškai per Kliento paskyrą.
 4. Apie įtariamus arba atliktus kitų asmenų sukčiavimo veiksmus arba paslaugų saugumui kylančias grėsmes Bendrovė privalo Klientą informuoti atsiųsdama pranešimą į Kliento paskyrą ir elektroniniais pranešimais (Kliento elektroniniu paštu arba trumpąja žinute, atsižvelgiant į tai, kas konkrečiu atveju yra saugu ir tinkamiausia).

XIV. MOKĖJIMO INICIJAVIMO PASLAUGA: MOKĖTOJUI IR GAVĖJUI TEIKIAMA INFORMACIJA PO MOKĖJIMO NURODYMO INICIJAVIMO

 1. Tais atvejais, kai mokėjimo nurodymas inicijuojamas per Bendrovę, kuri veikia kaip mokėjimo inicijavimo paslaugų teikėjas, iš karto po inicijavimo ji pateikia mokėtojui ir, kai taikytina, gavėjui visus šiuos duomenis arba sudaro sąlygas su jais susipažinti:
  1. patvirtinimą, kad mokėjimo nurodymas sėkmingai inicijuotas mokėtojo sąskaitą tvarkančio mokėjimo paslaugų teikėjo įstaigoje;
  2. nuorodą, pagal kurią mokėtojas ir gavėjas gali nustatyti mokėjimo operaciją ir, kai taikytina, gavėjas – nustatyti mokėtoją, taip pat visą atliekant mokėjimo operaciją perduotą informaciją;
  3. mokėjimo operacijos sumą;
  4. kai taikytina, visų Bendrovei mokėtinų mokesčių už operaciją sumą;
  5. ir, kai taikytina, tų mokesčių sumų išskaidymą.
 2. Po sėkmingo mokėjimo pavedimo inicijavimo Bendrovė patvirtinimą apie tinkamą mokėjimo pavedimo inicijavimą ir užbaigimą mokėtojui pateikia šią informaciją pateikdama įrenginio ekrane bei išsiųsdama ją mokėtojo elektroniniu paštu. Jei yra abejonių dėl sąskaitos išraše nurodytų mokėjimo operacijų teisingumo, mokėtojas turi susisiekti su sąskaitą tvarkančiu mokėjimo paslaugų teikėju.
 3. Jei mokėjimo nurodymas nėra sėkmingai inicijuojamas, Bendrovė taip pat apie tai informuoja mokėtoją 2 dalyje aprašyta tvarka.

XV. MOKĖJIMO INICIJAVIMO PASLAUGA: KAIP TAI VYKSTA

 1. Mokėtojas turi teisę naudotis Bendrovės mokėjimo paslaugomis tik tuo atveju, jei mokėjimo sąskaita yra pasiekiama internetu.
 2. Norėdamas pasinaudoti mokėjimo inicijavimo paslauga, mokėtojas pateikia Bendrovei personalizuotus saugumo požymius, kuriais jis naudojasi saugiam kliento autentiškumui patvirtinti jungdamasis prie kito mokėjimo paslaugų teikėjo įstaigoje atidarytos internetinės mokėjimo sąskaitos.
 3. Mokėtojas Bendrovei nurodo tuos personalizuotus saugumo požymius, kuriuos mokėtojui suteikė sąskaitą tvarkantis mokėjimo paslaugų teikėjas.
 4. Savo personalizuotus saugumo požymius mokėtojas įveda į atitinkamus Bendrovės nurodytus laukelius.
 5. Mokėtojui įvedus personalizuotus saugumo požymius, Bendrovė automatiškai prisijungia prie mokėtojo internetinės bankininkystės sąskaitos, mokėtojo vardu suformuoja mokėjimo pavedimą ir, patvirtinus sėkmingai įvykdytą pavedimą, atsijungia.
 6. Jei mokėtojas tam tikroje mokėjimo paslaugos teikėjo įstaigoje turi kelias mokėjimo sąskaitas, mokėtojas pasirenka, iš kurios sąskaitos turi būti vykdomas mokėjimas.
 7. Prie mokėtojo internetinės bankininkystės sąskaitos Bendrovė prisijungia naudodamasi programos kodu, kad Lietuvos Bankas galėtų patikrinti, ar Bendrovė neatlieka bereikalingų veiksmų arba nerenka pernelyg daug asmens duomenų.
 8. Prieš mokėjimo nurodymo inicijavimą, mokėtojas šių Sąlygų VII skyriaus 6 dalyje nurodyta tvarka turi duoti aiškų sutikimą Bendrovei mokėtojo vardu inicijuoti mokėjimo nurodymą.

XVI. MOKĖJIMO INICIJAVIMO PASLAUGOS: PRIEIGOS PRIE MOKĖJIMO SĄSKAITOS TAISYKLĖS

 1. Bendrovė:
  1. teikdama mokėjimo inicijavimo paslaugą, jokiu momentu nelaiko mokėtojo lėšų;
  2. užtikrina, kad mokėjimo paslaugų vartotojo personalizuoti saugumo požymiai nebūtų prieinami kitoms šalims, išskyrus vartotoją ir personalizuotų saugumo požymių išdavėją, ir kad juos Bendrovė perduotų saugiais ir veiksmingais kanalais;
  3. užtikrina, kad bet kokia kita informacija apie mokėjimo paslaugų vartotoją, gauta teikiant mokėjimo inicijavimo paslaugas, būtų suteikta tik gavėjui ir tik gavus aiškų mokėjimo paslaugų vartotojo sutikimą;
  4. kaskart inicijavus mokėjimą patvirtina savo tapatybę mokėtojo sąskaitą tvarkančiam mokėjimo paslaugų teikėjui ir saugiai susisiekia su sąskaitą tvarkančiu mokėjimo paslaugų teikėju, mokėtoju ir gavėju pagal šių Sąlygų I skyriaus 5 dalį;
  5. nelaiko neskelbtinų mokėjimo paslaugų vartotojo mokėjimo duomenų;
  6. mokėjimo paslaugų vartotojo neprašo kitų duomenų, išskyrus tuos, kurių reikia mokėjimo inicijavimo paslaugai suteikti;
  7. nenaudoja, nesaugo ir neprisijungia prie duomenų kitais tikslais nei siekiant suteikti mokėtojo konkrečiai nurodytą mokėjimo inicijavimo paslaugą;
  8. nekeičia sumos, gavėjo ar kitų operacijos savybių.
 2. Jei sąskaitą tvarkantis mokėjimo paslaugų teikėjas nesuteikia Bendrovei prieigos prie mokėjimo sąskaitos dėl objektyviai pagrįstų ir tinkamai patvirtintų priežasčių, susijusių su neautorizuota ar nesąžininga Bendrovės prieiga prie mokėjimo sąskaitos, įskaitant neautorizuotą ar nesąžiningą mokėjimo operacijos inicijavimą, Bendrovė privalo nedelsdama apie atsisakymą informuoti Lietuvos Banką.

XVII. SĄSKAITOS INFORMACIJOS PASLAUGOS: PRIEIGOS PRIE MOKĖJIMO SĄSKAITOS INFORMACIJOS IR TOS INFORMACIJOS NAUDOJIMO TAISYKLĖS

 1. Mokėjimo paslaugų vartotojas turi teisę pasinaudoti šių Sąlygų I skyriaus 2 dalyje nurodytomis sąskaitos informacijos paslaugomis tik tais atvejais, kai prie mokėjimo sąskaitos galima prisijungti internetu.
 2. Norėdamas pasinaudoti sąskaitos informacijos paslauga, mokėtojas pateikia Bendrovei personalizuotus saugumo požymius, kuriais jis naudojasi saugiam kliento autentiškumui patvirtinti jungdamasis prie kito mokėjimo paslaugų teikėjo įstaigoje atidarytos internetinės mokėjimo sąskaitos.
 3. Mokėtojas Bendrovei nurodo tuos personalizuotus saugumo požymius, kuriuos mokėtojui suteikė sąskaitą tvarkantis mokėjimo paslaugų teikėjas.
 4. Personalizuotus saugumo požymius mokėtojas įveda į atitinkamus Bendrovės nurodytus laukelius.
 5. Jei mokėtojas tam tikroje mokėjimo paslaugos teikėjo įstaigoje turi kelias mokėjimo sąskaitas, mokėtojas gali pasirinkti mokėjimo sąskaitą, kurios likučio informacija bus pateikta Klientui.
 6. Gavusi šių Sąlygų VII skyriaus 6 dalyje nurodytą Kliento sutikimą, Bendrovė Kliento sąskaitos (atidarytos sąskaitą tvarkančio mokėjimo paslaugų teikėjo įstaigoje) likutį parodys tiesiogiai Kliento paskyroje. Tuo atveju, jei sąskaitos informacijos paslauga negali būti sėkmingai suteikta, Bendrovė privalo Klientą apie tai informuoti tokia pačia tvarka, kokia nustatyta šių Sąlygų XIV skyriaus 2 dalyje.
 7. Teikdama tik mokėjimo sąskaitos informacijos paslaugas, Bendrovė jokiu momentu nelaiko mokėjimo paslaugos vartotojo lėšų.
 8. Sąskaitos informacijos paslaugų teikėjas:
  1. teikia paslaugas tik tuo atveju, jei yra gautas mokėjimo paslaugų vartotojo aiškus sutikimas;
  2. užtikrina, kad mokėjimo paslaugų vartotojo personalizuoti saugumo požymiai nebūtų prieinami kitoms šalims, išskyrus vartotoją ir personalizuotų saugumo požymių išdavėją, ir kad informavimo apie sąskaitas paslaugų teikėjui juos perduodant tai būtų daroma saugiais ir veiksmingais kanalais;
  3. kaskart pradėjus ryšių seansą nurodo savo tapatybę mokėjimo paslaugų vartotojo sąskaitą tvarkančiam (-iems) mokėjimo paslaugų teikėjui (-ams) ir saugiai susisiekia su sąskaitą tvarkančiu (-iais) mokėjimo paslaugų teikėju (-ais) ir mokėjimo paslaugų vartotoju pagal šių Sąlygų I skyriaus 5 dalį;
  4. turi prieigą tik prie informacijos apie nurodytas mokėjimo sąskaitas ir susijusias mokėjimo operacijas;
  5. neprašo su mokėjimo sąskaitomis susijusių neskelbtinų mokėjimo duomenų;
  6. laikantis duomenų apsaugos įstatymų nenaudoja, nesaugo ir neprisijungia prie duomenų kitais tikslais nei siekiant suteikti sąskaitos informacijos paslaugą, kurios aiškiai prašo mokėjimo paslaugų vartotojas.
 9. Jei sąskaitą tvarkantis mokėjimo paslaugų teikėjas nesuteikia Bendrovei prieigos prie mokėjimo sąskaitos dėl objektyviai pagrįstų ir tinkamai patvirtintų priežasčių, susijusių su neautorizuota ar nesąžininga Bendrovės prieiga prie mokėjimo sąskaitos, Bendrovė privalo nedelsdama apie atsisakymą informuoti Lietuvos Banką.

XVIII. KAINOS, MOKĖTINOS UŽ BENDROVĖS SUTEIKTAS PASLAUGAS, KOMISINIAI MOKESČIAI IR VALIUTOS KEITIMAS

 1. Mokesčius už savo standartines paslaugas Bendrovė ima vadovaudamasi šiomis Sąlygomis ir prie jų pridėtu įkainių sąrašu. Už nestandartines šiose Sąlygose ir (arba) įkainių sąraše nenurodytas paslaugas Bendrovė Klientui taiko individualias kainas ir Klientas apie jas informuojamas prieš pradedant naudotis tokiomis paslaugomis.
 2. Jei nenustatyta kitaip, kainos nurodytos eurais.
 3. Kainos pateikiamos be pridėtinės vertės mokesčio. Jei yra būtina arba tampa būtina mokėti pridėtinės vertės ar kokį nors kitą pardavimo mokestį, Bendrovė šį mokestį prideda prie mokėtinos sumos, tačiau, kai būtina, pateikia informaciją apie grynąją sumą, mokesčio sumą ir pritaikytą mokesčio tarifą.
 4. Už Bendrovės suteiktas mokėjimo paslaugas ir (arba) susijusias paslaugas Klientas Bendrovei moka komisinį mokestį. Komisinis mokestis yra nurodytas įkainių sąraše ir (arba) papildomoje su Klientu sudarytoje sutartyje. Jei Klientas neįvykdo savo pareigos sumokėti komisinį mokestį Bendrovei, Klientas moka Bendrovei netesybas (baudas arba delspinigius), kurios nustatytos įkainių sąraše, papildomoje sutartyje ir (arba) Lietuvos Respublikos teisės aktuose.
 5. Kainos ir Kliento mokėtinas komisinis mokestis yra išskaitomi iš Kliento sąskaitos likučio. Jei Kliento sąskaitos likutis yra nepakankamas arba Kliento sąskaitos likutis tampa neigiamas, Bendrovė pasilieka teisę dėl trūkumo pateikti Klientui sąskaitą.
 6. Jei Bendrovė neturi galimybės už suteiktas paslaugas Kliento mokėtinos kainos ir (arba) komisinio mokesčio išskaityti iš Kliento sąskaitos likučio, Bendrovė skolos sumai pateikia atskirą sąskaitą. Sąskaitos turi būti apmokėtos per 10 (dešimt) dienų nuo sąskaitos išdavimo datos. Jei apmokėti vėluojama, Bendrovė pasilieka teisę taikyti 0,02 % delspinigius arba raštišku pranešimu Klientui šias Sąlygas nutraukti, nutraukimui įsigaliojant iš karto.
 7. Jei vykdant mokėjimo operaciją Kliento sąskaitoje nėra pakankamai lėšų mokėjimo operacijai atlikti ir komisiniam mokesčiui sumokėti, Bendrovė turi teisę mokėjimo operacijos neatlikti.
 8. Valiutos keitimo kursai Klientui pateikiami prieš mokėjimo pavedimą.
 9. Valiuta keičiama pagal Bendrovės keitimo kursą, kuris galioja keitimo momentu ir yra nuolat atnaujinamas bei skelbiamas Bendrovės interneto svetainėje.
 10. Pasikeitusį bazinį valiutos keitimo kursą Bendrovė taiko iš karto, be atskiro pranešimo. Apie pasikeitimus Bendrovė Klientą informuoja šiose Sąlygose nustatyta tvarka.
 11. Jei nurodymo vykdyti mokėjimo operaciją valiuta skiriasi nuo valiutos, kuria mokėjimas yra nurašomas nuo sąskaitos, šių valiutų keitimas atliekamas pagal Bendrovės nustatytą tvarką, kuri skelbiama Bendrovės interneto svetainėje.
 12. Kiekvienų kalendorinių metų pradžioje Bendrovė nemokamai pateikia Klientui su sąskaita susijusių komisinių mokesčių ataskaitą. Šių Sąlygų nutraukimo atveju komisinių mokesčių ataskaita pateikiama už laikotarpį nuo kalendorinių metų pradžios iki šių Sąlygų nutraukimo dienos.

XIX. ŠALIŲ BENDRAVIMAS

 1. Bendrovės Klientu tampantis asmuo patvirtina, kad jis sutinka, kad visi ryšiai, įskaitant ir asmeninius Bendrovės ir Kliento ryšius, būtų vykdomi lietuvių arba kita abiejų šalių sutarta kalba. Visi pranešimai, informacija apie paslaugų ir kainų pakeitimus bei kita svarbi informacija pateikiami lietuvių arba kita abiejų šalių sutarta kalba.
 2. Bendrovės ir Kliento ryšiai gali būti vykdomi šiais būdais:
  1. per Kliento paskyrą;
  2. elektroniniu paštu;
  3. telefonu;
  4. viešai paskelbiant Bendrovės interneto svetainėje.
 3. Bendrovės ir Kliento ryšiai paprastai vykdomi per paskyrą ir elektroniniu paštu. Bendrovei pateikus kokią nors informaciją per paskyrą ir elektroniniu paštu laikoma, kad atitinkama informacija yra tinkamai pateikta Klientui ir galioja.
 4. Klientas patvirtina, kad ryšiai per Kliento paskyrą gali būti vykdomi tik tuo atveju, jei Klientas prie asmeninės sąskaitos prisijungia naudodamasis savo prisijungimo požymiais arba kitais personalizuotais saugumo požymiais, kuriuos Bendrovė Klientui yra pateikusi Kliento tapatybei patvirtinti.
 5. Ryšiai elektroniniu paštu gali būti vykdomi naudojant interneto svetainėje nurodytus adresus ir (arba) Bendrovės sistemoje užregistruotus elektroninio pašto adresus.
 6. Bendraujant telefonu, Kliento tapatybė nustatoma pagal Kliento duomenis. Telefonu Bendrovė ir Klientas gali bendrauti interneto svetainėje nurodytu laiku.
 7. Klientas sutinka, kad Bendrovė, iš anksto pranešusi Klientui, Bendrovės ir Kliento bendravimą gali įrašyti bet kokiomis techninėmis priemonėmis, o visus įrašus bei informacijos ir iš Kliento bei trečiųjų šalių Bendrovės gautų dokumentų kopijas archyvuoti. Klientas sutinka, kad šią informaciją Bendrovė bet kuriuo metu gali naudoti šiose Sąlygose nurodytais tikslais arba šių Sąlygų laikymuisi užtikrinti.
 8. Klientas informaciją apie šias Sąlygas ir pačias Sąlygas gali gauti popieriuje arba bet kokioje kitoje patvarioje laikmenoje, kurioje Bendrovė tą informaciją gali pateikti.
 9. Norėdamas su Bendrove susisiekti dėl klausimų, susijusių su šiomis Sąlygomis, Klientas gali paskambinti telefonu +370 5 2140 450 (bus taikomi ryšių tinklo mokesčiai) arba su Bendrove susisiekti naudodamas programėlės pagalbos funkciją, taip pat Bendrovės elektroniniu paštu [email protected] Visus Klientų klausimus dėl jų sąskaitos ar Bendrovės paslaugų Bendrovė stengsis išspręsti per 15 (penkiolika) darbo dienų nuo Kliento paklausimo gavimo. „Paprasto“ pobūdžio klausimai gali būti išspręsti per 1 (vieną) darbo dieną nuo gavimo. Susidarius ypatingoms aplinkybėms, Bendrovė Klientą turi informuoti ir tokiu atveju Kliento klausimui išspręsti gali prireikti iki 35 (trisdešimt penkių) darbo dienų.

XX. MOKESČIŲ, ŠIŲ SĄLYGŲ NUOSTATŲ IR PASLAUGŲ SĄLYGŲ KEITIMAS

 1. Šios Sąlygos atitinkamais atvejais gali būti keičiamos.
 2. Šias Sąlygas, taikomas kainas ir komisinius mokesčius ir (arba) paslaugų sąlygas Bendrovė turi teisę pakeisti bent prieš 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų iki pakeitimo įsigaliojimo asmeniškai patvarioje laikmenoje (per Kliento paskyrą ir papildomai informuodama Klientą elektroniniais pranešimais (Klientui išsiųstu el. laišku, trumpąja žinute ir kt.)) Klientą supažindindama su pakeistomis Sąlygomis. Klientas turi teisę siūlomiems pakeitimams pritarti arba juos atmesti. Jei Klientas nesutinka su siūlomais pakeitimais, Klientas Bendrovę apie tai turi informuoti raštu arba atsiųsdamas elektroninį laišką adresu [[email protected]].
 3. Jei per XX skyriaus 2 dalyje nustatytą terminą Bendrovė negauna pranešimo apie nesutikimą, laikoma, kad Klientas pakeitimams pritarė, ir nustatytą dieną pakeitimai įsigalioja. Jei Klientas sutinka su šių Sąlygų, taikytinų kainų ir komisinių mokesčių ir (arba) paslaugų sąlygų pakeitimais, vėliau Klientas neturi teisės reikšti prieštaravimo ir (arba) pretenzijų dėl tokių pakeitimų turinio.
 4. Informavus apie pakeitimus ir nurodytiems pakeitimams neįsigaliojus, Klientas bet kuriuo metu turi teisę nedelsdamas nutraukti Sąlygas, nepatirdamas jokių mokesčių. Klientui nepasinaudojus teise šias Sąlygas nutraukti iki pakeitimų įsigaliojimo dienos, bus laikoma, kad Klientas su Sąlygų pakeitimais sutiko.
 5. Šių Sąlygų nutraukimas XX skyriaus 5 dalyje nustatyta tvarka neatleidžia Kliento nuo įsipareigojimų, kurie susidarė iki šių Sąlygų nutraukimo dienos, Bendrovei.

XXI. APSAUGOS IR TAISOMOSIOS PRIEMONĖS

 1. Klientas atsako už įrenginių, naudojamų jungiantis prie sąskaitos, apsaugą ir neturi jų palikti be priežiūros viešose vietose arba kitaip sudaryti sąlygas prie jų lengvai prieiti tretiesiems asmenims.
 2. Rekomenduojame reguliariai atsisiųsti programinę įrangą, programėles, antivirusines programas, naršykles ir kitas programas.
 3. Rekomenduojame apsaugoti įrenginius slaptažodžiais, PIN kodais ar kitomis apsaugos priemonėmis.
 4. Rekomenduojame atsargiai elgtis su gaunamais elektroniniais laiškais net ir tais atvejais, kai Bendrovė yra nurodyta kaip siuntėjas. Apgavikiškuose elektroniniuose laiškuose gali būti virusų, kurie gali pakenkti įrenginiams arba kelti grėsmes Kliento sąskaitos saugumui.
 5. Rekomenduojame neatidaryti nežinomų nuorodų ir nežinomų dokumentų, nediegti programinės įrangos ar programėlių iš nežinomų, nepatikimų šaltinių ir nesilankyti nesaugiose interneto svetainėse.
 6. Klientas, sužinojęs apie mokėjimo priemonės praradimą, vagystę, neteisėtą pasisavinimą arba nesąžiningą panaudojimą, nedelsdamas apie tai turi pranešti Bendrovei arba kitam jos paskirtam subjektui. Pranešimas Bendrovei pateikiamas per Kliento paskyrą, tuo pačiu metu iš Bendrovės sistemoje užregistruoto Kliento elektroninio pašto jį išsiunčiant Bendrovės elektroniniu paštu, arba pranešama telefono skambučiu Bendrovei. Jei būtina, Bendrovė gali imtis papildomų patvirtinimo priemonių.
 7. Pastebėjęs įtartiną veiklą savo sąskaitoje ir manydamas, kad prie sistemos galėjo prisijungti ir paslaugomis pasinaudoti tretieji asmenys, Klientas:
  1. nedelsdamas bet kuriuo metu šių Sąlygų XIX skyriuje nurodyta tvarka apie tai informuoja Bendrovę ir paprašo užblokuoti Kliento sąskaitą;
  2. norėdamas toliau naudotis sąskaita, Klientas turi pakeisti slaptažodį, panaudoti kitas papildomas paskyros patvirtinimo priemones arba imtis saugesnių priemonių ir ištrinti nesaugias papildomas prisijungimo patvirtinimo priemones.

XXII. SĄSKAITOS IR KLIENTUI SUTEIKTŲ MOKĖJIMO PRIEMONIŲ BLOKAVIMAS

 1. Šių Sąlygų XII skyriuje nustatyta tvarka Bendrovė turi teisę blokuoti sąskaitą (nebevykdyti kai kurių arba visų mokėjimo operacijų) ir (arba) Klientui suteiktą mokėjimo priemonę šiais atvejais:
  1. dėl objektyviai pateisinamų priežasčių, susijusių su sąskaitos lėšų ir (arba) mokėjimo priemonės saugumu, galimai neteisėtu ar nesąžiningu lėšų ir (arba) mokėjimo priemonės naudojimu sąskaitoje;
  2. jei Klientas nesilaiko šių Sąlygų nuostatų;
  3. jei Bendrovė pagrįstai įtaria, kad sąskaitoje esančios lėšos gali būti kitų asmenų panaudotos neteisėtai veiklai, įskaitant (bet neapsiribojant) nusikalstamas veikas;
  4. bet kuriuo kitu Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytu pagrindu ir (arba) papildomose šalių pasirašytose sutartyse nurodytais atvejais.
 2. Apie tai, kad mokėjimo priemonė užblokuota, ir apie užblokavimo priežastis Bendrovė Klientą informuoja prieš mokėjimo priemonės užblokavimą (jei įmanoma) arba nedelsiant po to, išskyrus tais atvejais, kai tokios informacijos pateikimas pakenktų objektyviai pateisinamoms apsaugos priemonėms arba yra uždraustas kitais atitinkamais įstatymais.

XXIII KLIENTO PRANEŠIMAI APIE NEAUTORIZUOTAS AR NETINKAMAI ĮVYKDYTAS MOKĖJIMO OPERACIJAS

 1. Klientas turėtų ne rečiau nei 1 (vieną) kartą per mėnesį tikrinti informaciją apie įvykdytas mokėjimo operacijas, kad laiku pastebėtų neautorizuotas arba netinkamai įvykdytas mokėjimo operacijas ir apie jas praneštų Bendrovei.
 2. Klientas privalo raštu pranešti Bendrovei apie neautorizuotas ar netinkamai įvykdytas mokėjimo operacijas, taip pat iš karto ir ne vėliau kaip po 13 (trylikos) mėnesių nuo debeto datos pranešti apie pastebėtas klaidas, netikslumus išraše.
 3. Jei Klientas apie XXIII skyriaus 2 dalyje nurodytas aplinkybes Bendrovei nepraneša per šiose Sąlygose ir papildomose šalių sutartyse nustatytus terminus, laikoma, kad Klientas besąlygiškai patvirtino Kliento sąskaitoje įvykdytas mokėjimo operacijas.

XXIV. KLIENTO IR BENDROVĖS ATSAKOMYBĖ UŽ NEAUTORIZUOTAS MOKĖJIMO OPERACIJAS

 1. Jeigu Klientas yra vartotojas ir neigia autorizavęs įvykdytą mokėjimo operaciją ar teigia, kad mokėjimo operacija buvo įvykdyta netinkamai, Bendrovei tenka pareiga įrodyti, kad mokėjimo operacijos autentiškumas buvo patvirtintas, ji buvo tinkamai užregistruota, įrašyta į sąskaitas ir jos nepaveikė Bendrovės teikiamų paslaugų techniniai arba kiti trikdžiai.
 2. Jei Klientas yra juridinis asmuo, tapatybės patvirtinimo priemonių naudojimas ir prisijungimo prie sąskaitos duomenys gali būti naudojami įrodant, kad Klientas autorizavo mokėjimo operaciją arba veikė apgaulingai, nesąžiningai ir tyčia ar dėl didelio neatsargumo neįvykdė šių Sąlygų XX skyriuje nustatytų pareigų.
 3. Atsižvelgdama į šių Sąlygų XXIII skyriaus 2 dalyje nustatytus terminus arba nustačiusi, kad mokėjimo operacija nebuvo Kliento autorizuota, Bendrovė nepagrįstai nedelsdama ir ne vėliau kaip iki kitos darbo dienos pabaigos sugrąžina Klientui neautorizuotos mokėjimo operacijos sumą ir, jei taikoma, atkuria sąskaitos, iš kurios ta suma nurašyta, likutį, kuris būtų, jei neautorizuota mokėjimo operacija nebūtų buvusi atlikta. Ši nuostata netaikoma, jei Bendrovė pagrįstai įtaria sukčiavimą ir apie šiuos įtarimus pagal atitinkamas Lietuvos Banko parengtas taisykles praneša Lietuvos Bankui.
 4. Jeigu Klientas yra vartotojas, jam tenka dėl neautorizuotų mokėjimo operacijų atsiradę nuostoliai iki 50 (penkiasdešimties) eurų, kai tie nuostoliai patirti dėl:
  1. prarastos ar pavogtos mokėjimo priemonės panaudojimo;
  2. neteisėto mokėjimo priemonės pasisavinimo.
 5. XXIV skyriaus 4 dalis netaikoma, jei:
  1. mokėtojas negalėjo pastebėti mokėjimo priemonės praradimo, vagystės arba neteisėto pasisavinimo iki mokėjimo įvykdymo, išskyrus atvejus, kai mokėtojas veikė nesąžiningai; arba
  2. nuostolis patirtas dėl Bendrovės ar išorės subjektų, kuriems perduodamas veiklos vykdymas, darbuotojo, tarpininko, filialo veiksmų ar neveikimo.
 6. Mokėtojui netenka atsakomybė už jokias finansines pasekmes, atsiradusias dėl prarastos, pavogtos ar neteisėtai pasisavintos mokėjimo priemonės, po to, kai jis pateikia pranešimą pagal šių Sąlygų XXI skyriaus nuostatas, išskyrus atvejus, kai mokėtojas veikė nesąžiningai.
 7. Mokėtojui (kaip vartotojui) visi su neautorizuotomis mokėjimo operacijomis susiję mokėtojo nuostoliai tenka tuo atveju, jei mokėtojas juos patyrė veikdamas tyčia arba dėl didelio neatsargumo, neteisėtai arba neįvykdęs vienos ar kelių pareigų, nustatytų šių Sąlygų XXI skyriuje ir papildomose šalių pasirašytose sutartyse. Tokiais atvejais taikoma XXIV skyriaus 4 dalyje nurodyta didžiausia suma. Įtardama Kliento sukčiavimą, Bendrovė apie savo įtarimus pagal atitinkamas Lietuvos Banko parengtas taisykles praneša Lietuvos Bankui.
 8. Jei Klientas nėra vartotojas, jam tenka visi nuostoliai, patirti dėl šių Sąlygų XXIV skyriaus 4 dalyje nurodytų priežasčių, išskyrus tais atvejais, kai šiose Sąlygose ir (arba) papildomose šalių pasirašytose sutartyse yra numatyta kitaip.
 9. Jei mokėjimo operacija yra inicijuota per Bendrovę, veikiančią kaip mokėjimo inicijavimo paslaugos teikėjas, sąskaitą tvarkantis mokėjimo paslaugų teikėjas nedelsdamas ir bet kuriuo atveju ne vėliau kaip iki kitos darbo dienos pabaigos grąžina mokėtojui neautorizuotos mokėjimo operacijos sumą ir, kai taikytina, atkuria mokėjimo sąskaitos, iš kurios ta suma nurašyta, likutį, kuris būtų buvęs, jei nebūtų buvę neautorizuotos mokėjimo operacijos.
 10. Jeigu už neautorizuotą mokėjimo operaciją yra atsakinga Bendrovė, veikianti kaip mokėjimo inicijavimo paslaugų teikėjas, ji nedelsdama sąskaitą tvarkančio mokėjimo paslaugų teikėjo prašymu jam kompensuoja grąžinant pinigus mokėtojui jo patirtus nuostolius arba sumokėtas sumas, įskaitant ir neautorizuotos mokėjimo operacijos sumą.
 11. Jei Bendrovė veikia kaip mokėjimo inicijavimo paslaugų teikėjas ir Klientas sąskaitoje pastebi neautorizuotų arba neteisingų mokėjimo operacijų, Klientas kreipiasi tiesiogiai į jo sąskaitą tvarkantį mokėjimo paslaugų teikėją. Šių Sąlygų XXV skyriaus 8 dalyje nurodytam prašymui grąžinti lėšas bus taikomos sąskaitą tvarkančio mokėjimo paslaugų teikėjo sąlygos.
 12. Sąskaita gali būti blokuojama Kliento iniciatyva ir tuo atveju, jei sąskaitą (įskaitant ir mokėjimo priemonę, jei ji suteikta Klientui) užblokuoti Bendrovės paprašo Klientas. Bendrovė turi teisę reikalauti, kad Kliento žodinis prašymas užblokuoti sąskaitą (įskaitant ir mokėjimo priemonę, jei ji suteikta Klientui) papildomai būtų patvirtintas raštu arba kitu Bendrovei priimtinu būdu.
 13. Pagrįstai įtardama, kad XXIV skyriaus 12 dalyje nurodytą prašymą pateikė ne Klientas, Bendrovė turi teisę atsisakyti užblokuoti sąskaitą (įskaitant ir mokėjimo priemonę, jei ji suteikta Klientui). Tokiais atvejais Bendrovė neatsako už jokius nuostolius, kurie gali kilti neįvykdžius šio reikalavimo.
 14. Kitos šalių atsakomybės už neautorizuotas mokėjimo operacijas sąlygos gali būti nustatytos papildomose šalių sutartyse.

XXV. BENDROVĖS ATSAKOMYBĖ UŽ TINKAMĄ MOKĖJIMO OPERACIJŲ ĮVYKDYMĄ

 1. Tuo atveju, jei mokėjimo operacijos įvykdytos netinkamai ir Klientas yra juridinis asmuo, Bendrovei tenka atsakomybė tik dėl jos kaltės. Bendrovė nėra atsakinga už trečiųjų šalių klaidas.
 2. Jei mokėjimo nurodymas įvykdytas pagal unikalų identifikatorių, jis laikomas tinkamai įvykdytu gavėjo, nurodyto unikaliu identifikatoriumi, atžvilgiu. Bendrovė turi teisę, tačiau neprivalo patikrinti, ar Bendrovės gautame mokėjimo nurodyme nurodytas unikalus identifikatorius atitinka sąskaitos turėtojo vardą ir pavardę (pavadinimą).
 3. Jei kartu su sąskaita, į kurią turi būti įskaitytas arba iš kurios turi būti nurašytas mokėjimas, Bendrovei yra pateiktas unikalus identifikatorius, mokėjimo nurodymas yra laikomas tinkamai įvykdytu, jei jis buvo įvykdytas pagal nurodytą unikalų identifikatorių. Jei, atlikdama minėtą patikrinimą (pavyzdžiui, dėl pinigų plovimo prevencijos), Bendrovė nustato aiškų Bendrovei nurodyto unikalaus identifikatoriaus ir sąskaitos turėtojo vardo ir pavardės (pavadinimo) neatitikimą, Bendrovė turi teisę tokio mokėjimo nurodymo nevykdyti.
 4. Jei Klientas (mokėtojas) mokėjimo nurodymą inicijuoja tinkamai, o mokėjimo operacija nėra įvykdoma arba įvykdoma netinkamai, Kliento prašymu Bendrovė nedelsdama ir nemokamai imasi priemonių mokėjimo operacijai atsekti ir praneša apie paieškos rezultatus. Jei mokėtojas nurodo neteisingus gavėjo duomenis ir mokėjimo nurodymas yra įvykdomas pagal mokėtojo pateiktus duomenis (pvz., mokėtojas nurodo neteisingą unikalų identifikatorių arba IBAN sąskaitos numerį), Bendrovė nėra atsakinga už neįvykdytą arba netinkamai įvykdytą mokėjimo operaciją. Bendrovė deda pagrįstas pastangas atgauti mokėjimo operacijos lėšas šioje dalyje numatyta tvarka. Bendrovė visomis pastangomis bendradarbiaus su gavėjo mokėjimo paslaugų teikėju siekdama surinkti su atitinkamomis mokėjimo operacijomis susijusią visą svarbią informaciją. Jei atgauti lėšas neįmanoma, Bendrovė, mokėtojui pateikus prašymą raštu ar kurioje nors kitoje patvarioje laikmenoje, jam pateikia visą Bendrovės turimą ir mokėtojui svarbią informaciją, kad mokėtojas galėtų pateikti ieškinį lėšoms atgauti.
 5. Jei mokėjimo operacija yra inicijuota Kliento (mokėtojo) per Bendrovę, veikiančią kaip mokėjimo inicijavimo paslaugos teikėjas, sąskaitą tvarkantis mokėjimo paslaugų teikėjas grąžina mokėtojui neįvykdytos arba netinkamai įvykdytos mokėjimo operacijos sumą ir, kai taikytina, atkuria mokėjimo sąskaitos, iš kurios ta suma nurašyta, būklę, kuri būtų buvusi, jei netinkamos mokėjimo operacijos nebūtų buvę.
 6. Jeigu už neįvykdytą, netinkamą arba pavėluotai atliktą mokėjimo operaciją yra atsakinga Bendrovė, veikianti kaip mokėjimo inicijavimo paslaugų teikėjas, ji nedelsdama sąskaitą tvarkančio mokėjimo paslaugų teikėjo prašymu jam kompensuoja grąžinant pinigus mokėtojui jo patirtus nuostolius arba sumokėtas sumas.
 7. Šalys sutinka, kad Bendrovės atsakomybė už neįvykdytas arba netinkamai įvykdytas XXV skyriaus 4-6 dalyse nurodytas mokėjimo operacijas bus taikoma tik tais atvejais, kai Klientas yra vartotojas.
 8. Bendrovės atsakomybei už tinkamai įvykdytas mokėjimo operacijas taikomi šiose Sąlygose ir (arba) papildomose šalių pasirašytose sutartyse nustatyti terminai.
 9. Jei Bendrovei tenka atsakomybė pagal XXV skyriaus 7 dalį, ji nedelsdamas grąžina mokėtojui neįvykdytos arba netinkamai įvykdytos mokėjimo operacijos sumą ir, kai taikytina, atkuria mokėjimo sąskaitos, iš kurios ta suma nurašyta, būklę, kuri būtų buvusi, jei netinkamos mokėjimo operacijos nebūtų buvę.
 10. Jei mokėjimo nurodymas neįvykdytas arba įvykdytas netinkamai dėl Bendrovės kaltės, Bendrovė atsako už tai, kad komisiniai mokesčiai nebūtų taikomi arba kad jau sumokėti komisiniai mokesčiai būtų grąžinti.
 11. Bendrovė neatsako už netiesioginius Kliento patirtus nuostolius, susijusius su neįvykdytais arba netinkamai įvykdytais mokėjimo pavedimais. Bendrovei tenka atsakomybė tik už tiesioginius Kliento nuostolius.
 12. Bendrovė neatsako už gavėjo ir mokėtojo tarpusavio reikalavimus ir tokių reikalavimų Bendrovė nesprendžia. Klientas gali pateikti Bendrovei reikalavimus tik dėl neįvykdytų arba netinkamai įvykdytų Bendrovės įsipareigojimų.
 13. Jei Klientas nusprendžia trečiosioms šalims už prekes ir paslaugas mokėti naudodamasis Bendrovės paslaugomis, Klientas patvirtina, kad Bendrovės paslaugas jis naudoja savo paties rizika ir kad Bendrovė nekontroliuoja prekių ir paslaugų kokybės, saugumo, teisėtumo ar pristatymo.
 14. Bendrovės atsakomybės apribojimai netaikomi, jei apribojimai yra draudžiami taikomų įstatymų.

XXVI. GAVĖJO ARBA PER GAVĖJĄ INICIJUOTŲ MOKĖJIMO OPERACIJŲ SUMŲ GRĄŽINIMO MOKĖTOJUI SĄLYGOS

 1. Klientas (mokėtojas) turi teisę iš Bendrovės atgauti visą gavėjo arba per gavėją inicijuotos autorizuotos ir jau įvykdytos mokėjimo operacijos sumą ir mokėtojas nepatiria nuostolių dėl Bendrovei mokėtinų arba iš jos gautinų palūkanų, jei tenkinamos abi šios sąlygos:
  1. autorizuojant mokėjimo operaciją nebuvo nurodyta tiksli jos suma;
  2. mokėjimo operacijos suma yra didesnė už sumą, kurios pagrįstai galėjo tikėtis Klientas (mokėtojas), atsižvelgdamas į savo ankstesnes išlaidas, šias Sąlygas ir kitas aplinkybes, išskyrus su valiutos keitimu susijusias aplinkybes, kai vykdant mokėjimo operaciją buvo taikomas Kliento (mokėtojo) ir Bendrovės sutartas valiutos keitimo kursas. Jeigu, pateikdamas sutikimą vykdyti mokėjimo operaciją, Klientas (mokėtojas) nurodo maksimalią leistiną mokėjimo operacijos sumą (vienos arba kelių operacijų), yra laikoma, kad Klientas (mokėtojas) pagrįstai galėjo tikėtis būtent tokios maksimalios sumos.
 2. Bendrovės prašymu Klientas (mokėtojas) privalo nedelsdamas pateikti duomenis apie a ir b punktuose nurodytas sąlygas.
 3. Klientas (mokėtojas) neturi teisės į gavėjo ar per gavėją inicijuotų mokėjimo operacijų sumų grąžinimą pagal XXVI skyriaus 1 dalį, jei Klientas (mokėtojas) davė sutikimą tiesiogiai Bendrovei ir Bendrovė arba gavėjas sutartu būdu pateikė Klientui (mokėtojui) informaciją apie būsimą mokėjimo operaciją arba sudarė sąlygas su ja susipažinti ne mažiau kaip prieš 4 (keturias) savaites iki numatyto mokėjimo operacijos įvykdymo.
 4. Klientas (mokėtojas) turi teisę prašyti Bendrovės grąžinti gavėjo arba per gavėją inicijuotos mokėjimo operacijos sumą per 8 (aštuonias) savaites nuo dienos, kai lėšos buvo nurašytos iš sąskaitos.
 5. Bendrovė, gavusi Kliento (mokėtojo) prašymą grąžinti mokėjimo operacijos sumą, per 10 (dešimt) Bendrovės darbo dienų grąžina visą sumą arba nurodo priežastis, dėl kurių ji atsisako šią sumą grąžinti, bei tokio atsisakymo apskundimo tvarką. Bendrovė turi teisę grąžinti mokėjimo operacijos sumą mokėtojui netirdama XXVI skyriaus 1 dalies a ir b punktuose numatytų sąlygų bei aplinkybių buvimo fakto ir vadovautis tik atitinkamu mokėtojo prašymu. Jeigu mokėjimo operacijos suma yra grąžinama mokėtojui, su šios mokėjimo operacijos vykdymu susiję Bendrovei sumokėti komisiniai mokesčiai nėra grąžinami.
 6. Gavėjo arba gavėjo vardu inicijuotų mokėjimo operacijų sumų grąžinimo mokėtojui, kaip numatyta šių Sąlygų XXVI skyriaus 1-5 dalyse, sąlygos taikomos tik tuo atveju, jei Klientas yra vartotojas.

XXVII. KLAIDOS

 1. Klientai, pastebėję, kad į jų sąskaitą buvo pervestos jiems nepriklausančios lėšos, privalo nedelsdami apie tai pranešti Bendrovei. Tokiais atvejais Klientas, kaip be pagrindo gavęs mokėjimo operacijos lėšas, neturi teisės disponuoti jam pervestomis lėšomis ir privalo tokias lėšas nedelsdamas pervesti į Bendrovės nurodytą sąskaitą.
 2. Bendrovė turi teisę dėl savo kaltės klaidingai į sąskaitą įskaitytas sumas be Kliento, kaip be pagrindo gavusio mokėjimo operacijos lėšas, atskiro sutikimo nurašyti iš sąskaitos ir pervesti teisėtam jų gavėjui.
 3. Jeigu sąskaitoje jau nėra pakankamai lėšų klaidingai įskaitytoms lėšoms nurašyti, Klientas privalo per 3 (tris) darbo dienas nuo Bendrovės pareikalavimo visą sumą grąžinti į Bendrovės nurodytą sąskaitą.

XXVIII. DRAUDŽIAMA VEIKLA

 1. Klientui, kuris naudojasi Bendrovės paslaugomis, draudžiama (įskaitant, bet neapsiribojant):
  1. nesilaikyti šių Sąlygų ir jų pakeitimų nuostatų, įstatymų ir kitų teisės aktų, įskaitant (bet neapsiribojant) teisės aktus dėl pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos;
  2. atsisakyti pateikti informaciją arba atsisakyti atlikti veiksmus, kurių pagrįstai prašo Bendrovė;
  3. vykdyti arba priimti pervedimus neteisėtu būdu įgytais pinigais, jeigu Klientas apie tai žinojo arba turėjo žinoti;
  4. naudotis Bendrovės paslaugomis tokiu būdu, kuriuo Bendrovei arba kitiems tretiesiems asmenims sukeliami nuostoliai, atsakomybė arba kitos neigiamos teisinės pasekmės arba yra padaroma žala dalykinei reputacijai;
  5. platinti kompiuterinius virusus ir imtis kitų veiksmų, kurie galėtų sutrikdyti Bendrovės sistemos darbą, pakenkti arba sunaikinti informaciją bei sukelti kitokią žalą Bendrovės sistemai, įrangai arba informacijai;
  6. organizuoti nelegalius azartinius lošimus, nelegaliai organizuoti prekybą akcijomis, indeksais, žaliavomis, valiutomis (pvz., „Forex“), opcionais, biržoje prekiaujamais fondais (ETF); teikti prekybos, investavimo arba kitas paslaugas valiutų biržose, „Forex“ rinkose, kitose elektroninės valiutos prekybos sistemose; nelegaliai prekiauti tabako gaminiais, alkoholiu, receptiniais vaistais, steroidais, ginklais, prekiauti narkotinėmis medžiagomis bei su narkotikais susijusia atributika, pornografine produkcija, nelicencijuota loterija, nelegalia programine įranga, kitais įstatymų draudžiamais daiktais arba produkcija;
  7. priimti mokėjimus nereguliuojama ir (arba) neprižiūrima virtualia valiuta ir (arba) ją pirkti, konvertuoti ar kitaip disponuoti;
  8. teikti įstatymų uždraustas arba viešajai tvarkai ir gerai moralei prieštaraujančias paslaugas;
  9. atskleisti slaptažodžius ir kitus Kliento sąskaitos personalizuotus saugumo požymius tretiesiems asmenims ir leisti kitiems asmenims naudotis paslaugomis Kliento vardu.
 2. Klientas turi atlyginti visus tiesioginius nuostolius, baudas ir kitas sankcijas, Bendrovei skirtas dėl Kliento kaltės nesilaikius sąlygų ar jas pažeidus, įskaitant (bet neapsiribojant) ir XXVIII skyriaus 1 dalyje nurodytas sąlygas.

XXIX. KONFIDENCIALUMAS

 1. Per šių Sąlygų terminą ir jam pasibaigus, kiekviena šalis kitos šalies konfidencialią informaciją naudos ir atkurs tik šių Sąlygų tikslais ir tik tuo tikslu būtina apimtimi, apribos kitos šalies konfidencialios informacijos atskleidimą tik tiems savo darbuotojams, konsultantams, patarėjams ar nepriklausomiems pagal sutartis veikiantiems subjektams, kuriems būtina ją žinoti, ir kitos šalies konfidencialios informacijos jokiai kitai trečiajai šaliai neatskleis be išankstinio raštiško kitos šalies patvirtinimo.
 2. Nepaisant pirmesnių nuostatų, šių Sąlygų pažeidimu nebus laikoma tai, kad kuri nors šalis kitos šalies konfidencialią informaciją atskleis privalėdama tai padaryti pagal įstatymus arba teismo ar valstybės institucijos tyrime arba procese.
 3. Konfidencialumo įsipareigojimai netaikomi informacijai:
  1. kuri yra arba tampa viešai žinoma kitai šaliai nesiėmus veiksmų ir nesant jos kaltės;
  2. kuri, prieš ją gaunant iš kitos šalies, be jokių apribojimų pagal šias Sąlygas kuriai nors šaliai buvo žinoma iš jos pačios nepriklausomų šaltinių, tai patvirtinant tos šalies raštiškais dokumentais, ir kuri nei tiesiogiai, nei netiesiogiai nebuvo įgyta iš kitos šalies;
  3. kurią šalis gauna iš trečiosios šalies, kurią gaunančioji šalis pagrįstai žino turint įstatyminę teisę tokią informaciją perduoti, neturinčia pareigos užtikrinti tokios informacijos konfidencialumą; arba
  4. kuri kurios nors šalies darbuotojų ar atstovų buvo savarankiškai parengta su sąlyga, jei šalys gali įrodyti, kad šie darbuotojai arba atstovai neturėjo prieigos prie pagal šias Sąlygas gautos konfidencialios informacijos.

XXX. ASMENS DUOMENŲ APSAUGA

 1. Klientas patvirtina, kad jis perskaitė Bendrovės privatumo politiką ir laikysis visų jos nuostatų bei sąlygų. Asmens duomenys yra tvarkomi vadovaujantis Bendrovės privatumo politika, kuri skelbiama Bendrovės interneto svetainėje.
 2. Kiekviena šalis, veikdama kaip duomenų tvarkytoja, asmens duomenis turi tvarkyti laikydamasi Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (BDAR) ir kitų taikomų asmens duomenų apsaugos įstatymų.
 3. Jei viena šalis veikia kaip asmens duomenų, kuriuos kita šalis tvarko kaip duomenų valdytoja, tvarkytoja, duomenų tvarkytoja visais atvejais vadovaujasi pagrįstais duomenų valdytojo nurodymais dėl tvarkomų asmens duomenų.

XXXI. INTELEKTINĖ NUOSAVYBĖ

 1. Bendrovės interneto svetainė, paslaugos, turinys ir visa ten esanti intelektinė nuosavybė (įskaitant (bet neapsiribojant) patentus, duomenų bazių teises, prekių ir paslaugų ženklus) priklauso Bendrovei arba trečiosioms šalims, ir visos jų teisės bei turtinės teisės lieka Bendrovės ir (arba) tokių trečiųjų šalių nuosavybe.
 2. Interneto svetaine ir paslaugomis galima naudotis tik pagal šias Sąlygas leidžiamais tikslais.
 3. Klientas interneto svetainės, paslaugų ar kurios nors jų dalies negali kopijuoti, skelbti, modifikuoti, iš jų kurti antrinių kūrinių, jų atkurti ar kokiu nors kitu būdų platinti arba naudoti viešais ar komerciniais tikslais be konkretaus raštiško Bendrovės sutikimo.
 4. Klientui draudžiama:
  1. prieigai prie interneto svetainės arba paslaugų naudoti kokius nors robotus, skreperius ar kitus automatizuotus įrenginius; arba
  2. pašalinti arba keisti kokį nors internete (arba jo spausdintiniuose lapuose) matomą autorių, prekės ženklą, kitą firminį pranešimą ar legendą.
 5. Jei nėra konkrečiai nurodyta, jokia šių Sąlygų nuostata nesuteikia ir neturi būti laikoma suteikiančia kokiai nors šaliai teisę ar turtinę teisę į tai šaliai kitos šalies pagal licenciją suteiktus logotipus, prekių ženklus, prekinius pavadinimus ar kitą intelektinę nuosavybę.
 6. Kiekviena šalis kitai šaliai atlygina ir ją, jos darbuotojus ir direktorius apsaugo nuo bet kokių ir visų pretenzijų, nuostolių, atsakomybės, sąnaudų, išlaidų ar žalos (įskaitant pagrįstus mokesčius už teisines paslaugas), patirtų trečiajai šaliai (išskyrus apsaugos garantiją gavusios šalies darbuotojus ar direktorius) pareiškus pretenziją, reikalavimą, iškėlus bylą ar ėmusis veiksmų dėl faktinio arba tariamo trečiosios šalies intelektinės nuosavybės teisių pažeidimo, susijusio su žalos atlyginimo garantiją duodančios šalies pateikta medžiaga.

XXXII. TERMINAS IR NUTRAUKIMAS

 1. Klientas bet kuriuo metu šias Sąlygas gali nutraukti pranešdamas Bendrovei ne vėliau kaip likus 30 (trisdešimčiai) dienų iki nutraukimo dienos. Apie šių Sąlygų nutraukimą Klientas Bendrovei turi pranešti raštu arba kita patvaria laikmena.
 2. Šių Sąlygų nutraukimas Klientui yra nemokamas, išskyrus tuo atveju, jei šios Sąlygos galiojo mažiau nei 6 mėnesius. Mokesčiai (jei taikoma) už šių Sąlygų nutraukimą turi atitikti sąnaudas.
 3. Klientas turi teisę bet kuriuo metu ir nemokamai šias Sąlygas nutraukti nedelsiant po pranešimo apie pakeitimus ir pakeitimams dar neįsigaliojus.
 4. Bendrovė šias Sąlygas gali nutraukti pranešdama Klientui likus 60 (šešiasdešimčiai) dienų iki nutraukimo dienos. Apie šių Sąlygų nutraukimą Bendrovė Klientui turi pranešti raštu arba kita patvaria laikmena.
 5. Be to, Bendrovė šias Sąlygas gali nutraukti prieš 60 (šešiasdešimt) dienų iki nutraukimo dienos pranešdama Klientui, jei Klientas daugiau nei 12 (dvylika) mėnesių iš eilės neatliko nei vienos mokėjimo operacijos. Prieš nutraukdama Sąlygas šiuo teisiniu pagrindu, Bendrovė susisieks su Klientu, kad Kliento sąskaita būtų uždaryta. Jei Klientas daugiau nei 12 (dvylika) mėnesių neatliko jokių mokėjimo operacijų, Bendrovė vadovausis Lietuvos Banko priežiūros departamento direktoriaus 2017 m. gruodžio 18 d. sprendimu Nr. 241-229.
 6. Šios Sąlygos gali būti nutrauktos šalių tarpusavio susitarimu.
 7. Bendrovė šias Sąlygas gali nutraukti nedelsiant, jei ji pagrįstai įtaria arba nustato, kad Klientas:
  1. pažeidžia taikomus įstatymus arba taisykles, įskaitant pinigų plovimo arba terorizmo finansavimo prevencijos teisės aktus;
  2. Bendrovei pateikė neteisingą arba klaidinančią informaciją arba dokumentus, nepateikė su jo sąskaita ir paslaugų naudojimu susijusių dokumentų ir informacijos arba tokių dokumentų ir informacijos neatnaujino;
  3. paslaugomis naudojasi atlikdamas arba gaudamas mokėjimus už paslaugas, kurios yra susiję su XXIII skyriuje nurodyta uždrausta veikla; arba
  4. kitu būdu naudojasi paslaugomis piktavališkais, neteisėtais arba nemoraliais tikslais.
 8. Jei leidžiama pagal taikomus įstatymus ir taisykles, Bendrovė kaip įmanoma anksčiau praneš Klientui apie šių Sąlygų nutraukimo pagrindines priežastis.
 9. Nutraukus šias Sąlygas, Klientas patvarioje laikmenoje gaus per visą šių Sąlygų laikotarpį atliktų mokėjimo operacijų suvestinę už 36 (trisdešimt šešis) mėnesius iki nutraukimo datos.
 10. Šių Sąlygų nutraukimas neatleidžia šalių nuo tarpusavio įsipareigojimų, kurie susidarė iki šių Sąlygų nutraukimo dienos, viena kitai vykdymo.

XXXIII. TAIKOMA TEISĖ IR GINČŲ SPRENDIMAS

 1. Šios Sąlygos parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais. Šiose Sąlygose neaptartus santykius reglamentuoja taikomi teisės aktai.
 2. Bendrovės ir Kliento ginčai sprendžiami derybomis.
 3. Jei ginčo neįmanoma išspręsti derybomis, Klientas paštu arba elektroniniu paštu gali pateikti Bendrovei pretenziją, nurodydamas Kliento vardą, pavardę (pavadinimą), kontaktinius duomenis ir atitinkamą informaciją, kodėl Klientas yra pagrįstai įsitikinęs, kad, teikdama paslaugas, Bendrovė pažeidė Kliento įstatymines teises ir interesus. Klientas gali pateikti kitus turimus pretenziją pagrindžiančius įrodymus. Norėdamas pateikti oficialią pretenziją, Klientas turi atsiųsti elektroninį laišką adresu [email protected]
 4. Bendrovė, gavusi Kliento pretenziją, patvirtina pretenzijos gavimą ir nurodo terminą, per kurį bus pateiktas atsakymas. Kiekvienu atveju terminas atsakymui pateikti gali skirtis, kadangi tai tiesiogiai lemia pateiktos pretenzijos apimtis ir sudėtingumas. Visais atvejais Bendrovė dės visas pastangas, kad atsakymas Klientui būtų pateiktas per trumpiausią įmanomą laiką, tačiau ne vėliau kaip per 15 (penkiolika) darbo dienų. Jei Bendrovė negali galutinio atsakymo pateikti per 15 (penkiolika) darbo dienų, Bendrovė apie tai informuoja Klientą ir nurodo, kada atsakymas bus pateiktas. Atsakymą būtina pateikti per 35 (trisdešimt penkias) darbo dienas. Kliento ginčas išsprendžiamas nemokamai.
 5. Ginčų sprendimas. Vartotojas turi teisę dėl ginčo su Bendrove sprendimo kreiptis į Lietuvos Banką. Tai yra alternatyvus ginčų sprendimas, vykdomas tarp finansinių paslaugų teikėjų ir vartotojų apsaugos institucijos šia tvarka:
  1. prieš kreipdamasis į Lietuvos Banką dėl ginčo sprendimo, vartotojas turi kreiptis į Bendrovę nurodydamas ginčo aplinkybes ir vartotojo pretenziją. Į Bendrovę vartotojas turi kreiptis ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo dienos, kai sužino apie galimą vartotojo teisių pažeidimą;
  2. tuo atveju, jei Bendrovės atsakymas vartotojo netenkina arba Bendrovės atsakymo vartotojas negauna per XVIII skyriaus 4 dalyje nustatytus terminus, vartotojas turi teisę per 1 metus nuo kreipimosi į Bendrovę dėl ginčo sprendimo kreiptis į Lietuvos Banką. Šiam terminui pasibaigus, vartotojas praranda teisę kreiptis į Lietuvos Banką dėl to paties ginčo;
  3. dėl ginčo su Bendrove į Lietuvos Banką vartotojas gali kreiptis:
   • naudodamasis elektronine ginčų sprendimo priemone „Elektroniniai valdžios vartai“;
   • pateikdamas Lietuvos Banko interneto svetainėje pasiekiamą Vartotojo pareiškimo formą ir išsiųsdamas ją Lietuvos Banko Priežiūros tarnybai adresu Žalgirio g. 90, LT-09303, Vilnius, Lietuva, arba elektroniniu paštu [email protected];
   • užpildydamas laisvos formos pareiškimą ir išsiųsdamas jį Lietuvos Banko Priežiūros tarnybai adresu Žalgirio g. 90, LT-09303, Vilnius, Lietuvos Respublika, arba elektroniniu paštu [email protected];
  4. Daugiau informacijos apie ginčų sprendimo tvarką pateikta Lietuvos Banko interneto svetainėje: https://www.lb.lt/lt/daugiau-apie-gincius-su-finansiniu-paslaugu-teikeju
  5. Skundų nagrinėjimas. Vartotojas, manydamas, kad Bendrovė pažeidė finansų rinką reguliuojančius teisės aktus, turi teisę skundą dėl galimų finansų rinkos teisės aktų pažeidimų pateikti Lietuvos Bankui.
  6. Vartotojo skundas Lietuvos Bankui gali būti pateiktas raštu arba elektroninėmis priemonėmis:
   • adresu: Totorių g. 4, LT-01121, Vilnius, Lietuvos Respublika, arba Žalgirio g. 90, LT-09303, Vilnius, Lietuvos Respublika;
   • atsiunčiant skundą elektroniniu paštu: [email protected] arba [email protected];
   • siunčiant faksu: (8 5) 268 0038;
   • užpildant elektroninę nuorodą specialioje Lietuvos Banko interneto svetainės skiltyje;
   • kitomis Lietuvos Banko nustatytomis priemonėmis.

XXXIV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 1. Šios Sąlygos įsigalioja tada, kai Klientas yra patvirtinamas Bendrovės. Jei šalių nėra susitarta kitaip, šios Sąlygos galioja neterminuotai.
 2. Elektroninėmis priemonėmis sudarytų Sąlygų vartotojas gali be jokio mokesčio atsisakyti per 14 (keturiolika) dienų nuo šių Sąlygų sudarymo dienos, pateikdamas Bendrovei raštišką pranešimą arba per Kliento paskyrą.
 3. Pagal šias Sąlygas Bendrovė ir vartotojas yra nepriklausomi pagal sutartį veikiantys subjektai ir jokia šių Sąlygų nuostata nelaikoma sukuriančia kokią nors jų bendriją, jungtinę veiklą ar atstovavimo santykius. Nei viena šalis neturi teisės kitos vardu sudaryti kokio nors pobūdžio sutarčių.
 4. Klientas neturi teisės pagal šias Sąlygas turimų teisių ar pareigų perduoti arba perleisti be išankstinio raštiško Bendrovės sutikimo. Bendrovė pasilieka teisę iš šių Sąlygų kylančias savo teises ir pareigas perduoti kitiems Europos ekonominėje erdvėje (EEE) įsisteigusiems juridiniams asmenims, turintiems turimai licencijai lygiavertę arba platesnę licenciją, apie tai likus ne mažiau kaip 60 (šešiasdešimčiai) kalendorinių dienų iki pakeitimų įsigaliojimo pranešdama Klientui pagal šios Sąlygose nustatytas taisykles ir tvarką. Klientas turi teisę šiems pakeitimams pritarti arba juos atmesti. Jei Klientas su pakeitimais nesutinka, Klientas turi teisę, išreikšdamas savo nesutikimą su pakeitimais, nedelsdamas ir nemokėdamas komisinio mokesčio Sąlygas nutraukti iki jų taikymo pradžios dienos. Klientui nepasinaudojus teise šias Sąlygas nutraukti iki pakeitimų įsigaliojimo dienos, bus laikoma, kad Klientas su pakeitimais sutiko. Nesutikimas išreiškiamas per Kliento paskyrą bei elektroniniu paštu.
 5. Jei kurią nors šių Sąlygų dalį kompetentingos jurisdikcijos teismas pripažįsta esant negaliojančia, neteisėta arba neįvykdoma, tokia dalis yra atskiriama nuo likusios šių Sąlygų dalies, kuri ir toliau galioja ir yra vykdytina didžiausia įstatymų leidžiama apimtimi.
 6. Nei viena šalis nėra atsakinga už ekonominius nuostolius, kurios nors šių Sąlygų dalies pavėluotą vykdymą arba nevykdymą tokia apimtimi, kokia nuostolius, vėlavimą arba nevykdymą lėmė gaisras, potvynis, sprogimas, nelaimingas atsitikimas, karas, streikas, embargas, vyriausybės reikalavimas, civilinė arba karinė valdžia, stichinė nelaimė, pilietiniai neramumai, viešo interneto nepasiekiamumas, internetinis įsilaužimas arba paskirstytos paslaugos trikdymo (DDos) atakos, galimybės gauti medžiagų arba darbo jėgos nebuvimas, esminių sutarčių su trečiosiomis šalimis nutraukimas, nuo šalies valios nepriklausantys kitos šalies veiksmai ar kitos priežastys.
 7. Tuo atveju, jei nenugalimos jėgos aplinkybės trunka ilgiau nei tris (3) mėnesius, bet kuri šalis turi teisę raštišku pranešimu šias Sąlygas nedelsiant nutraukti.
 8. Šios Sąlygos, įskaitant visus aprašus ir kitus jose nurodytus dokumentus, sudaro visą šalių susitarimą šių Sąlygų klausimais. Kiekviena šalis patvirtina, kad šias Sąlygas ji sudarė pasikliaudama tik šiose Sąlygose nurodytais patvirtinimais, garantijomis, pasižadėjimais ir sąlygomis. Jei šiose Sąlygose nėra konkrečiai nurodyta kitaip, nei viena šalis nėra atsakinga dėl kitų prieš sudarant šias Sąlygas duotų patvirtinimų, garantijų ar pasižadėjimų, išskyrus atsakomybę už apgaulingus patvirtinimus, garantijas ar pasižadėjimus.
 9. Klientas patvirtina, kad Bendrovėje atidarytoms sąskaitoms Lietuvos indėlių garantijų sistema netaikoma. Bendrovė užtikrina, kad klientų lėšos būtų laikomos atskiroje Bendrovės klientams atidarytoje banko sąskaitoje, kuri nebus naudojama Bendrovės ar kitų šalių, kurios nėra laikomos Bendrovės paslaugų vartotojais, lėšoms.Įkainiai


Įkainis Įsigaliojimo data
Sąskaitos administravimas
Sąskaitos atidarymas 0.00 01/07/2020
Sąskaitos administravimas (kaina per metus) 0.00 01/07/2020
Kitos sąskaitos administravimo paslaugos, jei taikoma 0.00 01/07/2020
Sąskaitos uždarymas 0.00 01/07/2020
Kredito pervedimai
SEPA
Į savo sąskaita (internetu) 0.00 01/07/2020
Į savo sąskaita (skyriuje) netaikoma 01/07/2020
Į kito kliento sąskaitą mokėjimo paslaugų teikėjo įstaigoje (internetu) 0.00 01/07/2020
Į kito kliento sąskaitą mokėjimo paslaugų teikėjo įstaigoje (skyriuje) netaikoma 01/07/2020
Į sąskaitą kito mokėjimo paslaugų teikėjo įstaigoje (internetu) 0.30 01/07/2020
Į sąskaitą kito mokėjimo paslaugų teikėjo įstaigoje (skyriuje) netaikoma 01/07/2020
Paslaugų mokesčiai (internetu) 0.00 01/07/2020
Paslaugų mokesčiai (skyriuje iš sąskaitos) netaikoma 01/07/2020
Kredito pervedimai
Ne SEPA
Skyriuje netaikoma 01/07/2020
Internetu 4.99 01/07/2020
Mokėjimai eurais
Mokėjimai eurais 0.00 01/07/2020
Tarptautiniai mokėjimai
Tarptautiniai mokėjimai 0.00 01/07/2020
Debeto kortelės išdavimas
Išdavimas netaikoma 01/07/2020
Aptarnavimas (kaina per metus) netaikoma 01/07/2020
Kredito kortelės išdavimas
Išdavimas netaikoma 01/07/2020
Aptarnavimas (kaina per metus) netaikoma 01/07/2020
Grynųjų pinigų išėmimas
Mokėjimo paslaugų teikėjo skyriuje netaikoma 01/07/2020
Debeto kortele jūsų mokėjimo paslaugų teikėjo bankomatuose netaikoma 01/07/2020
Debeto kortele kituose Lietuvos ir EEE šalių bankomatuose netaikoma 01/07/2020
Per mokėjimo paslaugų teikėjo tarpininkų tinklą netaikoma 01/07/2020
Grynųjų pinigų įnešimas
Mokėjimo paslaugų teikėjo skyriuje netaikoma 01/07/2020
Bankomatuose netaikoma 01/07/2020
Per mokėjimo paslaugų teikėjo tarpininkų tinklą netaikoma 01/07/2020
Automatinis mokėjimas e-sąskaitoje
Mokėjimo paslaugų teikėjo įstaigos viduje 0.00 01/07/2020
Į kitų mokėjimo paslaugų teikėjų įstaigas 0.30 01/07/2020
E-sąskaitos mokėjimas vienkartiniu pervedimu
Mokėjimo paslaugų teikėjo įstaigos viduje 0.00 01/07/2020
Į kitų mokėjimo paslaugų teikėjų įstaigas 0.30 01/07/2020
Tiesioginis debetas
Tiesioginis debetas 0.30 01/07/2020
Piniginės perlaidos
Piniginė perlaida (išskyrus mokesčius už paslaugas grynaisiais) 2.99 01/07/2020
Valiutos keitimas
Grynieji pinigai (skyriuje) netaikoma 01/07/2020
Internetu 0.99 01/07/2020
Mokėjimas mokėjimo kortele užsienio valiuta netaikoma 01/07/2020
Pinigų pervedimas, kai mokėtojas neturi sąskaitos
Paslaugų mokesčiai (skyriuje grynaisiais pinigais) netaikoma 01/07/2020
Į kito asmens sąskaitą to paties mokėjimo paslaugų teikėjo įstaigoje netaikoma 01/07/2020
Pervedimas į kito mokėjimo paslaugų teikėjo įstaigą netaikoma 01/07/2020