TransferGo logo
Wyślij pieniądze

Niemiecka zapomoga dla krewnych za granicą ― co trzeba wiedzieć?

Życie za granicą nie musi oznaczać zerwania więzi z krewnymi i rodziną. W praktyce często finansowo wspieramy bliskich, zwłaszcza osoby starsze. Na co zwrócić uwagę, by niemiecki urząd takiej zapomogi nie odrzucił, jeżeli zostanie ujęta jako koszt w zeznaniu podatkowym? TransferGo podpowiada.

Dla jakich krewnych mogę otrzymać ulgę podatkową?

W Niemczech ulgę można uzyskać na pomoc finansową udzielaną osobom niesamodzielnym. Kto jest wśród nich, reguluje paragraf §33 EStG niemieckiej Ustawy o podatku dochodowym. Możesz więc zrekompensować środki wysłane do: rodziców, dziadków, wnuków. Jednocześnie, jeśli cudzoziemiec pomaga dalszej rodzinie czyli braciom, siostrom lub siostrzeńcom/bratankom, takie kwoty nie będą podlegały odliczeniu od podatku. Pomoc dla małżonków może być zrekompensowana tylko wtedy, gdy mieszkają poza granicami Niemiec.

Nie ma możliwości zwrotu pomocy dzieciom, które otrzymują alimenty (Kindergeld) lub ulgi podatkowe (Kinderfreibetrag).

Trzeba liczyć się z tym, że niemiecki Urząd Skarbowy dokładnie sprawdzi rzeczowość takiej deklaracji podatkowej, stąd dokumenty te należy odpowiednio przygotować.

Jaka kwota pomocy jest brana pod uwagę?

Wszystko zależy od warunków, w jakich żyje bliski. Uwzględniane są koszty utrzymania w danym kraju, ponieważ wszędzie są różne.

Niemieckie przepisy określają minimalną kwotę pozwalającą na przeżycie tzw. Existenzminimum. Osobie samotnej, bez dziecka, przysługuje kwota 439 eur (stan na 2021r.), z pominięciem kwoty za wynajem mieszkania i opłat dodatkowych. Inaczej kwoty te prezentują się w przypadku osób małoletnich.

Warto też pamiętać, że jeśli wysłałeś krewnemu np. 4 584 eur w styczniu, to jest to pomoc na cały rok i zostanie ona w całości uwzględniona. Ale jeśli wyślesz taką samą kwotę, na przykład w lipcu, tylko połowa zostanie uwzględniona przy zwrocie, ponieważ jest to pomoc na sześć miesięcy. Zalecamy, abyś z góry zdecydował, kiedy i ile pieniędzy prześlesz.

Jak prawidłowo przekazać pomoc krewnym?

Wypełniając zeznanie podatkowe pamiętaj, że jeśli wysyłasz pieniądze krewnemu za granicę, to Urząd Skarbowy w Niemczech musi dostarczyć następujące dokumenty wraz z tłumaczeniem, poświadczonym notarialnie w języku niemieckim:

  • Wyciąg z rachunku bankowego potwierdzający wypłatę pieniędzy w kraju zamieszkania odbiorcy.
  • Potwierdzenie, że środki zostały przelane na konto bankowe krewnego — jeśli przesyłasz pieniądze przez TransferGo, możesz po prostu udostępnić zrzuty ekranu z aplikacji.
  • Pokwitowanie, z którego wynika, że ​​krewny otrzymał gotówkę.

Uwaga: jeśli musisz płacić alimenty krewnym mieszkającym za granicą, nie otrzymasz ulgi podatkowej, ponieważ w Niemczech nie jest to przewidziane dla krewnych osób podlegających prawu innych krajów.

Jakie wymagania musi spełnić krewny?

Aby otrzymać ulgę podatkową, osoba pracująca w Niemczech musi udowodnić, że jego bliski potrzebuje pomocy. Tak więc zgodnie z prawem osoby wymagające takiej pomocy muszą spełniać następujące kryteria:

  • Nie posiadają nieruchomości o wartości przekraczającej 15 500 euro.
  • Mają dochód poniżej minimum socjalnego, które można określić dla każdego kraju według wytycznych niemieckiego Ministerstwa Finansów.
  • Są emerytami, ​​osobą niepełnosprawną lub studiują, czyli nie są w stanie samodzielnie się utrzymać.

Świadczenia mogą objąć także osobę pełnosprawną, która nie z własnej winy została bez pracy i jest zarejestrowana jako bezrobotna. W takim przypadku należy przedłożyć odpowiednie dokumenty potwierdzające ten stan.

Jakie dowody należy przedstawić?

Jeśli przesyłasz pieniądze za pośrednictwem niemieckiego banku, musisz zachować wszystkie potwierdzenia. W przypadku braku imienia i nazwiska na koncie odbiorcy, konieczne jest przedstawienie pełnomocnictwa, które potwierdzi, że ​​osoba bliska ma prawo korzystać z przelanych na konto środków. Konieczne jest również ewidencjonowanie, kiedy i ile pieniędzy pobrano, z jakiego konta. W przypadku przelewów za pośrednictwem TransferGo jest to jeszcze prostsze – na Twoim koncie wszystkie dowody przelewów będą od razu pod ręką.

Jeśli pieniądze zostały przekazane w gotówce, krewny musi wydać pokwitowanie za każdą płatność. Dokument musi zawierać nazwiska i adresy nadawcy i odbiorcy, gdzie i kiedy otrzymano pieniądze, a pokwitowanie musi zawierać podpisy obu stron.

Zdarzają się również przypadki, że cudzoziemcy pracujący w Niemczech osobiście lub za pomocą osób trzecich przekazują pomoc poza granice Niemiec. W takim przypadku należy zapisać wszystkie pokwitowania podróży, rachunki, a także sporządzić kopie paszportu, użytego przy przekraczaniu granicy (w przypadku krajów poza UE wymagane są odpowiednie pieczątki). Jeśli odwiedzasz współmałżonka i dzieci, nie musisz przedstawiać dowodu, ponieważ prawo pozwala płacić żonie lub mężowi do czterech pensji rocznie.

Jak uzyskać zwrot podatku?

Aby rozpocząć procedurę zwrotu podatku, pobierz formularz wniosku o wsparcie krewnego (Unterhaltserklärung) na stronie internetowej ( https://www.formulare-bfinv.de/ )

Twój krewny musi wypełnić, podpisać i poświadczyć dokument.

Zbierz i przetłumacz pozostałe dokumenty na język niemiecki, a także poświadcz je przez notariusza.

Podczas wypełniania zeznania podatkowego, dołącz do niego dokumenty i wpisz wydatki w sekcji Außergewöhnliche Belastung.

W przypadku wspomagania więcej niż jednej osoby, należy pamiętać, że deklarację zasiłku wraz z odpowiednimi zaświadczeniami urzędowymi muszą zostać złożone dla każdej osoby oddzielnie.Gdy wspomagamy teściów, dla teścia jak i dla teściowej trzeba złożyć oddzielną deklarację zasiłku.

Następnie niemiecki Urząd Skarbowy zdecyduje, czy odpisać twoje wydatki na krewnych o niskich dochodach. Jeśli odpowiedź jest negatywna, możesz ją zakwestionować w terminach określonych w odmowie.

Odpisy podatkowe to zawsze miły dodatek dla osoby pracującej w Niemczech. A jeśli potrzebujesz wysłać pomoc finansową z tego kraju do krewnych w domu, zalecamy skorzystanie z usługi międzynarodowego transferu pieniędzy TransferGo. Jest opłacalny, szybki i niezawodny! Znacznie upraszcza również proces składania zeznania podatkowego.

Sytuacja osoby wspomaganej może różnie wyglądać w różnych latach. Stąd z każdym rokiem podatkowym trzeba przedkładać nową dokumentację. W przeciwnym razie przekazane zapomogi nie przez urząd zostaną uznane. Dlatego warto zadbać, aby terminowo skompletować odpowiednie potwierdzenia.

2022-01-28

Sprawiamy, że świat staje się nieco mniejszy.

Wyślij pieniądze do tych krajów:

Dołącz do 2 milionów osób, które transferują lepiej.

Zarejestruj się