TransferGo logo
Wyślij pieniądze

Pomoc dla obywateli Ukrainy w Niemczech

Ciągle powiększa się liczba Ukraińców, którzy decydują się na ucieczkę z kraju i schronienie w Niemczech. Najwięcej przybywa ich do Berlina. Z punktu przyjęć przy polskiej granicy (Przemyśl) kursują bezpośrednie pociągi do Berlina. Z innych miejsc granicznych w Polsce przyjeżdżają autokary. TransferGo zebrała garść praktycznych informacji o starcie w Niemczech.

Informacje ogólne

Ukraińcy, którzy przybyli do Berlina mogą ubiegać się o azyl. W Berlinie pobyt bezwizowy został przedłużony do 31.05.2022. We wszystkich innych landach w Niemczech, Ukraińcy muszą wystąpić o przedłużenie bezwizowego pobytu w lokalnym urzędzie imigracyjnym.

W każdym landzie, proces zgłoszenia o azyl może wyglądać nieco inaczej.

Wniosek o azyl nie jest wymagany, ponieważ Unia Europejska zdecydowała się wdrożyć procedurę przyjmowania uchodźców wojennych z Ukrainy zgodnie z unijną dyrektywą o ochronie czasowej. Oznacza to, że wjazd do Niemiec nie będzie zbiurokratyzowany zgodnie z § 24 Ustawy o pobycie, a osoby przesiedlone z Ukrainy nie będą musiały przechodzić procedury azylowej.

W dniu 4 marca 2022 r. Rada Ministrów Spraw Wewnętrznych UE podjęła niezbędną decyzję o przyjęciu wysiedleńców zgodnie z art. 5 ust. 1 Dyrektywy Rady 2001/55/WE z dnia 20 lipca 2001 r. w sprawie minimalnych standardów udzielania ochrony czasowej.

Z chwilą wejścia w życie uchwały art. 24 ustawy o pobycie (udzielanie pobytu dla ochrony czasowej) będzie miał zastosowanie bezpośrednio do grupy osób objętych uchwałą Rady; Oznacza to, że od 4 marca 2022 r. można ubiegać się o zezwolenie na pobyt w urzędzie imigracyjnym. Ponadto 9 marca 2022 r. weszło w życie tzw. rozporządzenie Federalnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Ojczyzny w sprawie pobytu na Ukrainie, które zezwala obywatelom Ukrainy i innym obywatelom państw trzecich na wjazd i pobyt w związku z uzbrojonymi konflikt w niebiurokratyczny sposób. Umożliwia to również zlikwidowanie sytuacji wynikającej z prawa pobytu do czasu wydania tytułu pobytu zgodnie z art. 24 ustawy o pobycie.

Przesiedleńcy posiadający zezwolenie na pobyt zgodnie z § 24 AufenthG otrzymują takie same świadczenia finansowe jak osoby ubiegające się o azyl. Ponadto przy ubieganiu się o zezwolenie na pobyt zgodnie z art. 24 ustawy o pobycie nie ma ogólnego obowiązku zamieszkania w ośrodku recepcyjnym, w przeciwieństwie do ubiegania się o azyl. Jednak niezależnie od tego prawo do ubiegania się o azyl nadal obowiązuje.

Podanie o azyl w Berlinie to proces dwuetapowy:

  • Aby zostać przyjętym jako uchodźca w Niemczech, trzeba najpierw zarejestrować się w Państwowym Urzędzie ds. Uchodźców (LAF), który odpowiada za zakwaterowanie i świadczenia socjalne przez cały czas trwania procedury azylowej.
  • W drugim etapie należy złożyć wniosek o azyl do Federalnego Urzędu ds. Migracji i Uchodźców (BAMF). BAMF jest organem federalnym, który rozpatruje wszystkie wnioski o azyl składane w Niemczech. Ani LAF, ani inne berlińskie władze państwowe nie mają wpływu na tę decyzję.

Dowód przyjazdu (Ankuftsnachweis)

W ramach rejestracji zostanie stworzony dowód przyjazdu. Służy jako dowód tożsamości i jest warunkiem koniecznym do ubiegania się o azyl i uzyskania dostępu do świadczeń socjalnych. Jeśli wniosek o azyl jest rozpatrywany w innym kraju związkowym, zamiast dowodu przyjazdu otrzymuje się tzw. zaświadczenie startowe (Anlaufbescheinigung).

Wiza wygasa w momencie ubiegania się o azyl. Z paszportem biometrycznym, pobyt bezwizowy wygasa w momencie ubiegania się o azyl. Wówczas jest się zwykle zobowiązanym do zamieszkania przez pewien czas w państwowym ośrodku recepcyjnym i nie można wtedy już swobodnie określać swojego miejsca pobytu.

Przyjazd

Przyjazd pociągiem i dalsze przejazdy w Niemczech są dla Ukraińców darmowe. Przejazdy lokalne w komunikacji miejskiej na ogół również są darmowe. Berlińskie przedsiębiorstwo BVG zniosło opłaty za przejazdy dla Ukraińców.

Sytuacja w Berlinie

W Berlinie punkt przyjęć znajduje się przy Oranienburger Str. 285 w Reinickendorf i jest otwarty 24/7. Osoby przybywające tam zostają na miejscu zbadane i zaszczepione. Kolejno przechodzi się następujące etapy:

  • weryfikacja tożsamości (sprawdzanie odcisków palców ma pomóc w ustaleniu, czy w przeszłości dana osoba ubiegała się już o azyl w Niemczech),
  • dystrybucja (w Niemczech osoby ubiegające się o azyl są rozdzielane pomiędzy kraje związkowe według systemu kwot; Berlin przyjmuje co miesiąc około pięciu procent wszystkich osób, które szukają ochrony w Niemczech; dystrybucja odbywa się za pośrednictwem systemu komputerowego; tutaj decyduje się, czy zostaniesz w Berlinie i przejdziesz procedurę azylową, czy zostaniesz przeniesiony do innego kraju związkowego),
  • rozpoczęcie procedury starania się o azyl,
  • posiadając Ankuftsnachweis przysługują wszystkie świadczenia: wyżywienie, zakwaterowanie, opieka medyczna, kieszonkowe.

Osoby bez żadnych środków do życia otrzymają wsparcie od państwa niemieckiego. Nie ma ograniczeń związanych a koronawirusem. Od 27 lutego 2022 r. Ukraina nie jest już klasyfikowana jako obszar wysokiego ryzyka. Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie wjazdu istnieje tylko ogólny obowiązek przeprowadzenia testów przed wjazdem, ale nie ma już wymogu kwarantanny i rejestracji.

Sytuacja w innych miastach w Niemczech

Ponieważ ruch lotniczy z Ukrainy jest obecnie zawieszony, obywatele Ukrainy nie mogą podróżować bezpośrednio do Republiki Federalnej Niemiec. Sposób organizacji wjazdu do strefy Schengen przez państwo członkowskie Unii Europejskiej graniczące z Ukrainą zależy od danego państwa członkowskiego. Dużo Ukraińców dostaje się do Niemiec przez Polskę. W Polsce i Niemczech Ukraińcy mają zapewnione darmowe przejazdy koleją za okazaniem paszportu.

Pobyt dłuższy niż 90 dni

Federalne Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Ojczyzny (BMI) pracuje nad regulacjami, które umożliwią przedłużenie dozwolonego pobytu w ograniczonym zakresie bez szczególnego obciążenia władz imigracyjnych. Aby uniknąć niezamierzonego nieuprawnionego pobytu, zainteresowane osoby mogą najpierw nieformalnie wyrazić zgodę na piśmie, podając swoje dane osobowe (najlepiej kopię strony z danymi paszportowymi) oraz powód swojego pobytu (sytuacja wojenna na Ukrainie i ewentualnie inne przyczyny) oraz dzień pierwszego wjazdu do UE. Następnie należy złożyć wniosek o zezwolenie na pobyt w urzędzie imigracyjnym właściwym dla miejsca zamieszkania.

2022-03-22

Sprawiamy, że świat staje się nieco mniejszy.

Wyślij pieniądze do tych krajów:

Dołącz do 2 milionów osób, które transferują lepiej.

Zarejestruj się