TransferGo logo
Siųsti pinigus

Kovo 11-oji – Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo diena

Lietuva turi net tris valstybines šventes. Liepos 6 dieną švenčiama Valstybės diena, įamžinta pirmojo ir vienintelio šalies karaliaus Mindaugo karūnavimu 1253 metais. Vasario 16 dieną Valstybės atkūrimo diena, primena apie Lietuvos nepriklausomybės deklaraciją 1918 ir laikoma svarbiausia švente. Kovo 11 yra Nepriklausomybės atkūrimo diena, kuri primena apie 1990 metus, kai pirmą kartą po Antrojo Pasaulinio Karo demokratiškai išrinktas Lietuvos parlamentas paskelbė 46-erių metų antrosios sovietinės okupacijos pabaigą.

1990 m. kovo 11 d. įvyko pirmasis Aukščiausiosios Tarybos posėdis, kuriame dauguma balsų buvo išrinktas jos pirmininkas – Vytautas Landsbergis. V. Landsbergis – politikas, meno, muzikos ir kultūros istorikas, išleidęs per  100 knygų, kuriose kaip ir straipsniuose iš pradžių daugiausiai gvildeno M. K. Čiurlionio kūrybą, o vėlesniais metais – Lietuvos ir tarptautinius politinius klausimus. Taigi, po nepaprastai atsakingų pasitarimų buvo nuspręsta skelbti Lietuvos nepriklausomybės atkūrimą tos pačios kovo 11-tos dienos vakarą., juolab, kad to laukė visa Lietuvos tauta.

Lietuvos Tarybų Socialistinės Respublikos (LTSR) Aukščiausioji Taryba beveik vienbalsiai (iš 130 delegatų 6 susilaikė, nebuvo nei vieno balso prieš) priėmė Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo aktą. Dokumente skelbiama, kad atkuriama Lietuvos Valstybė ir ji atsižada nuo visų valstybinių ryšių, kada nors buvusių su kitomis tautomis. Taip buvo atstatytas 1940 metais svetimos jėgos panaikintas Lietuvos valstybės suvereninių galių vykdymas ir Lietuva tapo nepriklausoma valstybė. Tolimesnį valstybės likimą bei santvarką pavesta kurti Atkuriamajam Seimui.

Lietuvos Tarybos 1918 m. vasario 16 d. Vilniuje pasirašytas dokumentas niekada nenustojo teisinės galios. Šis žingsnis, kurį entuziastingai sutiko gausiai prie Aukščiausiosios Tarybos rūmų susirinkę žmonės, buvo nepaprastai ryžtingas ir drąsus. Kovo 11 –oji baigė pirmąjį kelio į laisvę etapą – dainuojamosios revoliucijos laikotarpį. Iki realios laisvės bei tarptautinio pripažinimo dar buvo likę beveik pusantrų metų, laukė Maskvos ekonominė blokada, Pirmosios atkurtos vyriausybės griūtis, Sausio įvykiai, bet Kovo 11 visada žymės naujo, kad ir sunkaus, bet nepriklausomo Lietuvos kelio pradžią.

Tačiau, tarptautiniu mastu Lietuva pripažinta tik beveik po metų – tai padarė Islandija. Pasaulio didžiosios valstybės Lietuvą pripažino 1991 m. 2-ojoje pusėje. Sovietų Sąjunga nenorėjo pripažinti Lietuvos nepriklausomybės. Tačiau po 1991 m. rugpjūčio mėnesį žlugusio pučo tapo aišku, jog senosios SSRS jėgos jau nebeturi įtakos. Sovietų Sąjunga Lietuvos nepriklausomybę pripažino 1991 m. rugsėjo 6 d.

Tačiau žinoma, kad Sovietų Sąjunga nenorėjo lengvai pripažinti nepriklausomybės. 1991 m. sausio 8 d. SSRS gynybos ministras Dmitrijus Jazovas įsakė įvesti desantininkų padalinius į Baltijos šalis. Į Vilnių atvyko per 100 karinių mašinų ir šarvuočių kolona, o į Šiaulių oro uostą per vieną dieną su desantininkais nusileido per 30 SSRS karinių lėktuvų. Sekančią dieną Michailas Gorbačiovas apkaltino Lietuvos Respublikos Aukščiausiąją Tarybą siekimu atkurti „buržuazinę“ santvarką. sausio 12-ąją, tuoj po vidurnakčio sovietų kariai, panaudodami karinę techniką ir ginklus užgrobia Vidaus reikalų ministerijos Atskirojo ypatingosios paskirties milicijos būrio bazę Valakampiuose. Apie 30 buvusių Lietuvos milicininkų perėjo į okupantų pusę. Naktį į sausio 13-ąją Sovietų kariuomenės tankai, šarvuočiai ir ginkluoti kariškiai, panaudodami šaunamuosius ginklus, Vilniuje šturmavo televizijos bokštą bei Lietuvos radijo ir televizijos pastatą. Lietuviai stojo ginti kareivių ketinamų užgrobti pastatų. Gindami televizijos bokštą žuvo 14 žmonių. Šiems žmonėms buvo nuo 17 iki 53 metų. Pasaulis pasmerkė SSRS veiksmus, Lietuvos palaikyti atvyko delegacijos iš Latvijos, Baltarusijos, Ukrainos, Gruzijos, Moldavijos, Rusijos, Lenkijos, Vengrijos.

2017-03-11

Mes darome pasaulį šiek tiek mažesniu.

Siųskite pinigus į šias šalis:

Prisijunkite prie 2 milijonų žmonių, kurie daro geresnius pervedimus

Užsiregistruokite nemokamai